Publikacje – baza wiedzy

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Postępowanie lekarza niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz niezachowanie przez niego należytej ostrożności może nieść za sobą poważne skutki dla pacjenta, który może stracić zdrowie lub życie. W sytuacji takiej pacjentowi przysługuje odszkodowanie.   Spis treści Błąd medycznyOdszkodowanie za błąd medyczny – podstawa prawnaZadośćuczynienie za błąd medycznyZadośćuczynienie za błąd medyczny – orzecznictwo Błąd medyczny Błąd […]

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest zasiedzenie.   Spis treści Co to jest zasiedzenie nieruchomości i kiedy się je orzeka?Dowody na zasiedzenie nieruchomościStwierdzenie zasiedzeniaZameldowanie a zasiedzenieZasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy Co to jest zasiedzenie nieruchomości i kiedy się je orzeka? Kwestię zasiedzenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej – art. 172 k.c. Stanowi on, że […]

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie […]

Czym objawia się dyskryminacja w miejscu pracy?

Dyskryminacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej również jako „k.p.”) to bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz […]

Nieobecności w pracy a zwolnienie – czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy?

Podstawowym obowiązkiem pracownika, wynikającym z samej definicji stosunku pracy, wyrażonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej również jako „k.p.”), jest wykonywanie pracy; z pewnością nieobecność pracownika w pracy oznacza niemożność wywiązania się z tego […]

Kto ponosi koszty procesu?

koszty procesu

Spis treści Ponoszenie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnymKto ponosi koszty w postępowaniu cywilnym?Koszty procesu – co wchodzi w ich składKoszty sądowe a koszty procesuZwrot kosztów sądowychKto ponosi koszty adwokata po wygranej sprawie? Ponoszenie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. […]

Kto odpowiada za długi małżonka?

długi małżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka zależy od stanu prawnego związku, w jakim się znajdują. Powstanie wspólności majątkowej wiąże się co do zasady z powstaniem odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi. Możliwe są jednak sytuacje, w którym mimo istnienia wspólności, za dług będzie odpowiadał jeden z małżonków w granicach swojego majątku osobistego. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w […]

Czy kradzież jest sprawą karną czy cywilną?

Czy kradzież jest sprawą karną czy cywilną?

Spis treści Kradzież w Kodeksie karnymKiedy przestępstwo jest jednocześnie deliktemRoszczenie o charakterze majątkowymPowództwo cywilne w procesie karnym (powództwo adhezyjne)Zastosowanie przepisów k.p.c. Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto […]

Ile możesz odziedziczyć bez płacenia podatków?

Spis treści Podatek od spadków i darowiznUmowa darowiznyStopień pokrewieństwaKiedy darowizna jest wolna od podatku? Podatek od spadków i darowizn Otrzymanie darowizny nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. […]

Czy możesz zostać zwolniony za odmowę pracy w nadgodzinach?

Czy możesz zostać zwolniony za odmowę pracy w nadgodzinach?

Spis treści Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowychNadgodziny? Obowiązek pracownika wynikający ze stosunku pracySkutki odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowychKiedy dopuszczalna jest odmowa? Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy (dalej również jako „k.p.”) praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar […]