Publikacje – baza wiedzy

Jazda w stanie nietrzeźwości – zatrzymanie prawa jazdy

W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem. Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy? Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w art. 135, w sposób kompleksowy reguluje przypadki, w których policjant ma prawo zatrzymać jazdy kierującemu. Jako jedno […]

Jazda w stanie nietrzeźwości a warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, który można zastosować wobec sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości Jazda w stanie nietrzeźwości – jaka dolegliwość karna? Art. 178a k.k. stanowi, że „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości (…) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności […]

Jazda w stanie nietrzeźwości

Częstym przewinieniem kierowców jest prowadzenie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. W 2018 r. zatrzymano aż 104 664 nietrzeźwych kierujących. Jazda w stanie nietrzeźwości – stężenie w alkoholu Ustawodawca w art. 115 § 16 k.k. określił, jakie stwierdzone stężenie alkoholu u kierującego determinuje zakwalifikowanie jego czynu, jako przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości. Zgodnie bowiem ze wskazanym […]

Apelacja – środek odwoławczy w postępowaniu karnym cz.I

apelacja wrocław adwokat

Czym jest apelacja? Apelacja, w postępowaniu karnym, jest podstawowym środkiem odwoławczym przysługującym od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. Wniesienie jej zapobiega uprawomocnieniu się wyroku pierwszoinstancyjnego, co oznacza tyle, że osoba przeciwko której został wniesiony akt oskarżenia, utrzyma status osoby niewinnej, aż do wydania wyroku w sprawie przez sąd odwoławczy. Czy od każdego wyroku sądu […]

Adwokat – zawód zaufania publicznego

Adwokat Wrocław

Kto może zostać wpisany na listę adwokatów? Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, w art. 65 wskazuje przesłanki, które spełniać powinna osoba chcąca wpisać się na listę adwokatów. Przede wszystkim, dana osoba powinna cechować się nieskazitelnym charakterem oraz swoim dotychczasowych zachowaniem powinna dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Ponadto, musi […]

Zadośćuczynienie. Czym jest zadośćuczynienie? Kiedy i jak można je uzyskać?

Zadośćuczynienie Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym należnym w celu naprawienia szkody niemajątkowej czyli krzywdy, które ma na celu zrekompensowanie zaistniałych cierpień fizycznych oraz psychicznych. Krzywda najczęściej wywołana jest uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, naruszeniem dobra osobistego, nieuzasadnionym pozbawieniem wolności czy śmiercią osoby najbliższej. Zadośćuczynienia może domagać się poszkodowany, a w przypadku jego śmierci- jego spadkobiercy, jeżeli powództwo […]

Dozór elektroniczny – warunki zastosowania, wniosek i tryb orzekania

Dozór elektroniczny – warunki zastosowania W art. 43 la k.k.w., ustawodawca wskazał warunki, które muszą zostać spełnione, ażeby sąd penitencjarny mógł udzielić skazanemu zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kwestią podstawową jest to, że w SDE mogą odbywać karę jedynie skazani, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku oraz wobec […]

Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza zakładem karnym

Dozór elektroniczny. Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny, zgodnie z art. 43b § 1 k.k.w, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on szczególny sposób odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, który nie łączy się z koniecznością pozostawania w zakładzie karnym, a polega na kontrolowaniu, czy skazany przestrzega nałożonych na niego […]

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem?

zakaz kontaktów z dzieckiem adwokat wrocław

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? Należy pamiętać, że kontakty rodzica z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem, więc ich zakazanie będzie możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależny od posiadanej władzy rodzicielskiej. To znaczy, że ani ograniczenie ani pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z zakazem […]

Jak sporządzić wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

wniosek kontakty z dzieckiem adwokat wrocław

Kontakty z dzieckiem – jak sporządzić wniosek? Nie jesteś w związku z matką/ojcem dziecka? Nie mieszkacie razem, ale chcesz mieć częsty kontakt z dzieckiem? Najlepszym sposobem jest porozumienie obojga rodziców i ustalenie terminów i miejsca spotkań. Jednak jeżeli nie jest to możliwe i nie jesteście w stanie się porozumieć wyjściem jest złożenie wniosku do Sądu […]