Publikacje – baza wiedzy

Czym objawia się dyskryminacja w miejscu pracy?

Dyskryminacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej również jako „k.p.”) to bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz […]

Nieobecności w pracy a zwolnienie – czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy?

Podstawowym obowiązkiem pracownika, wynikającym z samej definicji stosunku pracy, wyrażonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej również jako „k.p.”), jest wykonywanie pracy; z pewnością nieobecność pracownika w pracy oznacza niemożność wywiązania się z tego […]

Kto ponosi koszty procesu?

koszty procesu

Spis treści Ponoszenie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnymKto ponosi koszty w postępowaniu cywilnym?Koszty procesu – co wchodzi w ich składKoszty sądowe a koszty procesuZwrot kosztów sądowychKto ponosi koszty adwokata po wygranej sprawie? Ponoszenie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. […]

Kto odpowiada za długi małżonka?

długi małżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka zależy od stanu prawnego związku, w jakim się znajdują. Powstanie wspólności majątkowej wiąże się co do zasady z powstaniem odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi. Możliwe są jednak sytuacje, w którym mimo istnienia wspólności, za dług będzie odpowiadał jeden z małżonków w granicach swojego majątku osobistego. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w […]

Czy kradzież jest sprawą karną czy cywilną?

Czy kradzież jest sprawą karną czy cywilną?

Spis treści Kradzież w Kodeksie karnymKiedy przestępstwo jest jednocześnie deliktemRoszczenie o charakterze majątkowymPowództwo cywilne w procesie karnym (powództwo adhezyjne)Zastosowanie przepisów k.p.c. Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto […]

Ile możesz odziedziczyć bez płacenia podatków?

Spis treści Podatek od spadków i darowiznUmowa darowiznyStopień pokrewieństwaKiedy darowizna jest wolna od podatku? Podatek od spadków i darowizn Otrzymanie darowizny nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. […]

Czy możesz zostać zwolniony za odmowę pracy w nadgodzinach?

Czy możesz zostać zwolniony za odmowę pracy w nadgodzinach?

Spis treści Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowychNadgodziny? Obowiązek pracownika wynikający ze stosunku pracySkutki odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowychKiedy dopuszczalna jest odmowa? Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy (dalej również jako „k.p.”) praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar […]

Kto ma pełnomocnictwo po śmierci, jeśli nie ma woli?

Kto ma pełnomocnictwo po śmierci, jeśli nie ma woli?

Zastosowanie pełnomocnictwa mającego charakter nieodwołalny lub niewygasający na wypadek śmierci udzielającego służy przede wszystkim zabezpieczeniu realizacji świadczeń na rzecz pełnomocnika i osób trzecich przy założeniu, że roszczenia mocodawcy zostały już zaspokojone lub zabezpieczone w inny sposób w umowie podstawowej. Spis treści Wygaśnięcie umocowaniaPełnomocnictwo, które nie wygasa po śmierci mocodawcySpełnienie odpowiednich warunkówCzynność nieważna?Pełnomocnictwo niewygasalne po śmierci […]

Jaka jest maksymalna kwota, o którą można wystąpić w sądzie cywilnym?

Jaka jest maksymalna kwota, o którą można wystąpić w sądzie cywilnym?

Spis treści Wartość przedmiotu sporu Czy w każdej sprawie trzeba ustalić wartość przedmiotu sporu?Roszczenia akcesoryjne; kumulacja roszczeńInne regulacje szczególneDo jakiej kwoty można dochodzić swego roszczenia w e-sądzie? Wartość przedmiotu sporu Zgodnie z art. 19 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej również jako „k.p.c.”) w sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana […]

Mały ZUS – wszystko co powinieneś wiedzieć

Mały ZUS - wszystko co powinieneś wiedzieć

Kiedy przysługuje „mały ZUS”? Tzw. „mały ZUS” przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, oraz które: – nie przekroczyły przychodu w wysokości 120 000 zł z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2019 r.) – jeśli prowadziły działalność przez cały rok*; – prowadziły działalność gospodarczą przez co […]