Prawo karne Wrocław

Kancelaria Adwokat Wrocław jest tworzona przez zespół adwokatów specjalizujących się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym oraz w prawie o wykroczenia. Usługi prawne oferowane przez kancelarię dopasowane są do potrzeb konkretnego klienta. Oferujemy reprezentację na etapie całego postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego oraz na etapie sądowym. Reprezentujemy interesy skazanego i podejmuje przewidziane prawem czynności także po uprawomocnieniu się wyroku karnego.

Zakres działań adwokat Małgorzaty Różyckiej oraz adwokat Anny Szirch – adwokat do spraw karnych:

Prawnicy w naszej kancelarii podejmują się reprezentacji Klientów w sprawach karnych dotyczących:

 • – przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
 • – przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • – przestępstw przeciwko wolności;
 • – przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • – przestępstw przeciwko rodzinie i opiece;
 • – przestępstw przeciwko ochronie informacji;
 • – przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • – przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Kancelaria Adwokat Wrocław z siedzibą na terenie miasta Wrocławia tworzona jest przez adwokatów mających doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach karnych.

Etapy postępowania prawa karnego

Adwokaci podejmują się reprezentacji na każdym etapie postępowania karnego, tj.:

Sprawy karne – skuteczny adwokat

Sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa karnego stanowią zawsze wyzwanie dla adwokata podejmującego się reprezentacji Klienta. Pamiętać należy przecież o tym, iż przedmiotem wszczętego postępowania są nierzadko przestępstwa, które naruszają bezpośrednio takie dobra prawne, które w społeczeństwie uważane są za szczególnie istotne, a są nimi chociażby życie, zdrowie, wolność seksualna, czy własność. Niejednokrotnie, to właśnie doniosłość czynu, skłania do zwrócenia się o pomoc do adwokata i zlecenia mu reprezentacji w sprawie. Adwokat nie jest jednak tylko po to, ażeby brać udział w wielkich procesach. Przede wszystkim, jego zadaniem jest troska o przestrzegania praw zarówno pokrzywdzonego, jak i sprawcy w trakcie całego postępowania wszczętego na skutek popełnienia chociażby najmniejszego przestępstwa, czy nawet zwykłego wykroczenia.

Specyfika postępowania karnego ma to do siebie, iż często, już na bardzo wczesnym jego etapie, możliwe jest zastosowanie względem podejrzanego jednego ze środków zapobiegawczych, które istotnie ingerują w prawa i wolności obywatela. Mowa tu chociażby o poręczeniu majątkowym, dozorze Policji, zakazie opuszczania kraju, czy nawet tymczasowym aresztowaniu. Ważne jest zatem dopilnowanie tego, czy w sprawie, w której występujemy, zaistniały przesłanki uprawniające organy ścigania do zastosowania wyżej wskazanych instytucji prawa karnego. Z całą pewnością, i w tej kwestii pomóc może adwokat, który nie będzie jedynie czuwać nad przestrzeganiem prawa, ale także wytłumaczy stosowne mechanizmy, czy doradzi sposoby działania.

Obszar działania adwokata prawa karnego

Kwestie dotyczące środków zapobiegawczych nie są jedynymi, które pozostają w kręgu zainteresowania prawników z kancelarii Adwokat Wrocław. Sprawy karne cechują się tym, że główny obszar działania adwokata skupia się wokół analizy stanu faktycznego sprawy oraz materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu. Tylko dokładne zbadanie okoliczności sprawy, przegląd zeznań świadków, refleksja nad innymi zebranymi w sprawie dowodami daje gwarancje rzetelnie prowadzonej obrony. Ponadto, adwokat aktywnie uczestniczy w czynnościach prowadzonych w ramach postępowania przygotowawczego, w tym w szczególności podczas przesłuchań świadków. Wszystkie te działania podejmuje w celu wyjaśnienia wszelkich istotnych w sprawie okoliczności, ażeby doprowadzić do uniewinnienia osoby, która czynu nie popełniła bądź orzeczenia sprawiedliwej i nieprzekraczającej stopnia winy kary zasadniczej.

Oczywiście, zawód adwokata nie ogranicza się jedynie do reprezentacji sprawcy przestępstwa i podjęcia jego obrony. Adwokat ma zadanie również strzec dóbr prawnych osób pokrzywdzonych, które zostały naruszone w wyniku popełnienia przestępstwa przez sprawcę. Jest on zatem zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, ażeby sprawca został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest bowiem skorzystanie z instytucji prawa karnego mających na celu rekompensatę pokrzywdzonemu wyrządzonej mu szkody bądź krzywdy. Adwokat powinien więc wykazać się odpowiednią inicjatywą dowodową, która musi dążyć do ułatwienia organom ścigania właściwe wytypowanie sprawcy i wydania przez nich należytych decyzji procesowych.

Skontaktuj się

Zakres działań na etapie postępowania przygotowawczego

Postępowanie przygotowawcze prowadzone bądź nadzorowane jest przez właściwego prokuratora. Jest to pierwszy etap postępowania karnego, który ma na celu przede wszystkim ocenę, czy zostało popełnione przestępstwo. Jeżeli wszelkie okoliczności faktyczne wskazują, że rzeczywiście czyn taki został popełniony, inaugurowane są czynności zmierzające do wykrycia sprawcy. Ponadto, organy ścigania dokonują zabezpieczenia dowodów na potrzeby przyszłego postępowania sądowego. Nasi adwokaci, mający doświadczenie w sprawach karnych, podejmują się obrony podejrzanego bądź reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i gwarantują rzetelne wykonywanie ciążących na nich obowiązków wynikających z wykonywania roli obrońcy lub pełnomocnika. Adwokaci zwłaszcza:

 • – sporządzają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 • – w przypadku wydania zarządzenia o udostępnieniu akt sprawy, zapoznają się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez organy ścigania;
 • – biorą udział w czynnościach procesowych prowadzonych na terenie miasta Wrocławia, Oławy, Opola, Legnicy bądź innej części kraju, w których obecność obrońcy bądź pełnomocnika jest dopuszczalna na mocy przepisów Kodeksu Postępowania Karnego;
 • – biorą udział w posiedzeniach sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • – sporządzają wnioski przewidziane przez prawo karne, w tym na przykład:
  • · wnioski o umorzenie postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności przewidzianych przez ustawodawcę w art. 17 k.p.k.;
  • · wniosek o zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego;
  • · wniosek o uchylenie zastosowanego środka zapobiegawczego;
 • – wniosek o sporządzenie i skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • – sporządzają zażalenia, w tym:
  • · zażalenie na umorzenie śledztwa lub dochodzenia;
  • · zażalenie na zatrzymanie;
  • · zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego;
  • · zażalenie na postanowienie nieuwzględniające wniosku o uchylenie bądź zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego;
 • – wykazują się inicjatywą dowodową;
 • – podejmują inne czynności niezbędne dla zapewnienia przestrzegania praw i wolności klienta w postępowaniu przygotowawczym.

Zakres działań na etapie postępowania sądowego

Najbardziej doniosłym etapem postępowania karnego jest etap sądowy. To właśnie w tym stadium, sąd dokonuje analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, ale także z dowodami zapoznaje się bezpośrednio. Wszystko po to, ażeby doszło do wydania sprawiedliwego wyroku. Na tym etapie postępowania, adwokaci gwarantują:

 • – reprezentację klienta na rozprawach sądowych (Wrocław, województwo dolnośląskie, cały kraj);
 • – sporządzenie pisemnej odpowiedzi na wniesiony akt oskarżenia;
 • – sporządzenie i wniesienie aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego;
 • – sporządzenie i wniesienie wzajemnego aktu oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego pozostający w związku z czynem zarzucanym oskarżonemu;
 • – sporządzenie i wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia;
 • – sporządzenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • – sporządzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary bądź środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego;
 • – sporządzenie i wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego;
 • – sporządzenie i wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji;
 • – sporządzenie odpowiedzi na apelację;
 • – sporządzenie i wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego (w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują taką możliwość);
 • – sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem (w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują taką możliwość).

Zakres działań na etapie postępowania wykonawczego

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych wszczynane jest po uprawomocnieniu się wyroku karnego, w którym to doszło do stwierdzenia winy sprawcy. Orzeczeniem takim sąd może orzec wobec skazanego jedną z kar zasadniczych przewidzianych w kodeksie karnym, zastosować jeden ze środków probacyjnych bądź skorzystać z innych możliwości przewidzianych przez prawo karne. Adwokaci świadczą również usługi klientom na tym etapie postępowania, a w szczególności oferują:

 • – reprezentację klienta na posiedzeniach sądowych we Wrocławiu, Oławie, Opolu oraz w innej części kraju;
 • – sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia skazanemu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a ewentualnie także zażaleń w wskazanym przedmiocie;
 • – sporządzenie zażalenia w przypadku wydania postanowienia przez sąd o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;
 • – sporządzenie wniosku o odroczenie bądź rozłożenie grzywny na raty oraz wniosku o umorzenie grzywny, a ewentualnie także zażaleń w tym przedmiocie;
 • – sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • – sporządzenie wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • – sporządzenie wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • – sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • – sporządzanie innych wniosków i skarg w imieniu skazanego na etapie postępowania wykonawczego.

Głównym miejscem świadczenia usług prawnych z zakresu prawa karnego jest Wrocław, natomiast adwokaci podejmują się również prowadzenia sprawa klientów na terenie całego kraju.