Prawo pracy Wrocław

Kancelaria Adwokat Wrocław jest tworzona przez zespół adwokatów mających doświadczenie w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy. Szerokie usługi prawne obejmujące doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, a także reprezentację w postępowaniu sądowym oferowane są zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Zakres działań adwokat Małgorzaty Różyckiej oraz adwokat Anny Szirch – adwokat do spraw związanych z prawem pracy

Adwokaci z naszej kancelarii świadczą swoje usługi z zakresu prawa pracy głównie na terenie miasta Wrocławia. Podejmują się oni jednak reprezentacji Klientów na terenie całego kraju. Zakres spraw, w których pomoc świadczą nasi prawnicy obejmuje wszelkie zagadnienia prawne mające za przedmiot szeroko rozumianą pracę. W szczególności, oferują:

 • – reprezentację w sprawach wynikłych w związku ze stwierdzeniem działań lub zachowań kwalifikowanych, jako mobbing;
 • – reprezentację w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy, a także dochodzenie należnych roszczeń z tego tytułu;
 • – reprezentację w sprawach dotyczących niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy bądź sprostowania świadectwa pracy, a także dochodzenie należnych roszczeń ze wskazanych tytułów;
 • – reprezentację w sprawach dotyczących wypadków przy pracy;
 • – reprezentację w sprawach, w których konieczne jest ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie art. 189 k.p.c.;
 • – reprezentację w sprawach o zapłatę wynagrodzeń za pracę.

Mamy nadzieję, że nasi prawnicy będą w stanie udzielić Państwu wyczerpującej porady prawnej na temat każdej nurtującej Państwa kwestii.

Zakres działań adwokata związanych z szeroko rozumianym doradztwem prawnym oraz podejmowane przez niego czynności na etapie przedsądowym:

Bezsprzecznym jest, że podstawą prawidłowego działania zakładu pracy, pomijając co oczywiste niezbędne do jego prowadzenia środki trwałe, jest posiadanie odpowiedniego zaplecza prawnego w postaci potrzebnych umów, aktów zakładowego prawa pracy, czy też dokumentacji związanej z prawem przewidzianych oświadczeniami woli. Adwokaci z kancelarii Adwokat Wrocław służą doradztwem prawnym na etapie bezpośrednio poprzedzającym zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, ale również na etapie późniejszym, w przypadku konieczności aktualizacji dokumentacji bądź w przypadku zaistnienia innych zdarzeń skłaniających do konsultacji z prawnikiem. Nasi prawnicy stawiają sobie również za cel pomóc naszym Klientom w polubownym załatwieniu zaistniałego sporu. Ponadto, adwokaci z naszych kancelarii przede wszystkim:

 • – sporządzają bądź pomagają przy konstruowaniu postanowień umów, tj.:
  • – umów o pracę określonych w art. 25 § 1 k.p., a więc umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym) oraz umowy o pracę na okres próbny, a także aneksów do tych umów;
  • – umów cywilnoprawnych w postaci umowy zlecenia bądź umowy o dzieło;
  • – umów o zakazie konkurencji dotyczącego pracownika pozostającego w stosunku pracy ale również umów mających za przedmiot wyżej wymieniony zakaz po ustaniu stosunku pracy;
  • – umów o zachowaniu w poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na wystąpienie szkody;
  • – umów o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone (indywidualnie bądź wspólnie);
 • – sporządzają opinie prawne dotyczące zagadnień prawa pracy w kwestiach istotnych dla pracodawcy;
 • – sporządzają bądź pomagają przy konstruowaniu postanowień aktów zakładowego prawa pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania bądź układy zbiorowe pracy;
 • – sporządzanie innej dokumentacji z zakresu prawa pracy, np. oświadczeń pracodawcy (pracownika) o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia, porozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy.

Zakres działań adwokata na etapie sądowym:

Ze względu na to, iż prawo pracy jest taką dziedziną, która dotyczy niemal każdego z nas, bardzo często dochodzi do różnorodnych konfliktów pomiędzy stronami stosunku pracy. Nierzadko niestety konflikty te znajdują swój finał przed sądem. Prawnicy z kancelarii Adwokat Wrocław oferują:

 • – reprezentację Klienta przed sądami na terenie Wrocławia oraz pozostałej części kraju;
 • – sporządzenie i wniesienie odwołań prawem przewidzianych;
 • – sporządzenie i wniesienie pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy bądź o ustalenie treści stosunku pracy w trybie art. 189 k.p.c.;
 • – sporządzenie i wniesienie pozwu o sprostowanie świadectwa pracy;
 • – sporządzenie i wniesienie pozwu w imieniu pracodawcy o zapłatę odszkodowania za spowodowaną przez pracownika szkodę;
 • – sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę zadośćuczynienia bądź odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
 • – sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę nienależnie wypłaconej pracownikowi części wynagrodzenia bądź o zapłatę odprawy (emerytalnej/pośmiertnej);
 • – sporządzenie odpowiedzi na pozew;
 • – sporządzenie i wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji.