Prawo rodzinne Wrocław

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław to specjaliści z zakresu prawa rodzinnego. Braliśmy udział w wielu tego typu sprawach, dlatego wiemy, że są one szczególnie trudne i niosą ze sobą ogromny bagaż emocjonalny. Z tego też powodu, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Jako profesjonalni adwokaci analizujemy stan faktyczny bez emocji i doradzamy najlepsze rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci.

Posiadam doświadczenie w sprawach o:

Istota prawa rodzinnego

Prawo rodzinne jest działem zajmującym się rodziną, a konkretnie stosunkami prawnymi, jakie wynikają z jej istnienia i funkcjonowania. Dotyczy to zarówno stosunków wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi, dotyczącymi sfery majątkowej i niemajątkowej. Podstawową kategorią tego działu prawa jest rodzina.

Skontaktuj się

Rozwód

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wspólne pożycie małżonków ma wyraz we wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej.
Rozkład uznawany jest za zupełny w sytuacji, gdy nie istnieje między małżonkami żadna z tych więzi. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przy braku więzi duchowej i fizycznej istnieją nadal pewne elementy więzi gospodarczej – wówczas rozkład pożycia może zostać mimo wszystko uznany za zupełny, jeżeli utrzymanie np. wspólnego mieszkania wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet wyłącznie sporadyczne stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać na fakt, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Z rozkładem trwałym mamy do czynienia wtedy, gdy można przyjąć, że małżonkowie już do siebie nie powrócą. Obie cechy rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. jego zupełność i trwałość, muszą występować łącznie.

Sytuacja, w której małżonek żądający rozwodu jest winny rozkładu pożycia na ogół wyłącza dopuszczalność rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Rozwód jest wówczas mimo wszystko dopuszczalny, jeżeli drugi małżonek wyrazi na niego zgodę lub jeśli odmowa takiej zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. gdy zasługuje na potępienie z punktu widzenia moralnego, czyli m. in. w sytuacji, gdy zajmujący takie stanowisko małżonek nie chroni trwałości małżeństwa, lecz jego działania mają na celu wyłącznie osiągnięcie korzyści materialnych z dalszego pozostawania w związku małżeńskim).

Rozwód nie jest możliwy także wtedy, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków – mimo występowania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd w każdej tego typu sprawie, w drodze bardzo starannego postępowania dowodowego, a zwłaszcza korzystając z usług biegłego psychologa, sprawdza to zagadnienie. Przede wszystkim brany jest wówczas pod uwagę wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, stan ich zdrowia oraz stopień wrażliwości.

Adwokat rodzinny Wrocław – jako specjaliści zdajemy sobie sprawę ze złożoności sytuacji osoby zwracającej się do nas o poradę w sprawie rozwodu, a także z tego, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale także całą rodzinę, a w szczególności dzieci.

Jako adwokaci zajmujący się prawiem rodzinnym rozumiemy też, z jakim ogromem emocji i stresem wiąże się postępowanie rozwodowe. Adwokat rodzinny Wrocław to pomoc osób, które są w stanie spojrzeć na sprawę z racjonalnie i które ułatwią Państwu przejście przez proces sprawy rozwodowej.

Więcej informacji na temat jak możemy pomóc Państwu w sprawach rozwodowych znajdą Państwo na stronie rozwody Adwokat Wrocław.

Podział majątku wspólnego małżonków

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi wszystko to, co nabyli wspólnie w trakcie trwania małżeństwa. Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony w dwóch trybach – umownym lub sądowym. W pierwszym przypadku małżonkowie powinni zawrzeć umowę we właściwej formie – np. przed notariuszem. W przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, podziału ich majątku dokonuje sąd. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednej ze stron, sąd może orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu. Co do zasady, przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania. Sądowy podział majątku, co do zasady, obejmuje całość majątku wspólnego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach sąd dokonuje podziału jedynie jego części.

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław doradza w zakresie sporządzania wniosków sądowych o podział majątku. Pomagamy w określeniu podstawy ustania wspólności majątkowej i wspieramy Klienta w uzyskiwaniu niezbędnych informacji.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczenie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Składają się na nie środki na wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie czy na zaspakajanie podstawowych potrzeb kulturalnych i rozrywkowych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że obowiązkiem tym obciążeni są przede wszystkim krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Co więcej, obowiązek ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nie ma możliwości zniesienia go w drodze nawiązania porozumienia pomiędzy stronami.

Obowiązek alimentacyjny na dziecko jest świadczeniem ustalanym przez sąd przy orzekaniu rozwodu. Obowiązek ten obciąża rodzica od momentu narodzenia się dziecka do czasu, aż dziecko się usamodzielni. Co do zasady, nie jest to równoznaczne z momentem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czy ukończeniem studiów. Przykładowo, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić w wyniku choroby, obowiązek ten nie wygaśnie nigdy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia alimentacyjnego następuje w sytuacji, gdy rodzice nie mają możliwości zarobkowych i majątkowych na jego uiszczanie – czyli w sytuacji, gdy są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla utrzymania się rodziców lub jeśli dziecko nie wykazuje żadnej inicjatywy w uzyskaniu możności samodzielnego utrzymania się. Rodzice są zwolnieni od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka także wtedy, gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł (np. stypendium czy renty rodzinnej).

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do ich płacenia. Wysokość alimentów może jednak ulec zmianie z uwagi na okoliczności, które kształtują zakres świadczeń alimentacyjnych.

Podstawą do zmiany wysokości alimentów może być przykładowo zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb dziecka – np. dodatkowe wydatki na leczenie czy kontynuacja edukacji. Natomiast obniżenie obowiązku świadczenia alimentacyjnego może być spowodowane np. utratą pracy lub choćby częściowym zaspokajaniem własnych potrzeb ekonomicznych przez dziecko.

W celu zmiany wysokości alimentów konieczne jest złożenie pozwu.

Adwokat alimenty Wrocław – oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spraw alimentacyjnych. Wartość świadczenia alimentacyjnego ustalana jest przez sąd – naszym zadaniem jest solidne uargumentowanie słuszności zmiany jego wysokości ze wskazaniem na konkretną sytuację życiową Klienta.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska stanowi szereg praw i obowiązków, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci. Jest to m. in. opieka nad dzieckiem, występowanie w jego imieniu, a także nadzór nad jego prawidłowym rozwojem oraz zarządzanie ewentualnym majątkiem. Władza ta nabywana jest przez rodziców w momencie narodzin dziecka. Co do zasady, rodzice mają obowiązek wspólnie decydować o dziecku, które pozostaje pod ich opieką. Ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w ramach sprawy o rozwód lub separację, jak również może być przedmiotem odrębnego postępowania sądowego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wyłącznie w dwóch sytuacjach:

 1. rozłączenia rodziców (czyli rozwód lub separacja) – gdy władza rodzicielska zostaje powierzona jednemu z rodziców; tym samym prawa i obowiązki drugiego są ograniczone
 2. zagrożenia dobra dziecka – orzekane jest w sytuacji, gdy pojawią się przesłanki zagrożenia szeroko rozumianych interesów dziecka.

W skrajnych sytuacjach, gdy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie przyniosły poprawy sytuacji dziecka, możliwe jest całkowite pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Orzeka się je wtedy, gdy mamy do czynienia z trwałą przeszkodą w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, czyli w sytuacji, gdy rodzic:

 1. Nadużywa swoich uprawnień (np. molestowanie, znęcanie się nad dzieckiem).
 2. W sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki (np. brak zainteresowania wychowaniem dziecka).
 3. Z innych powodów nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków względem dziecka (np. z powodu choroby).

Jeśli wskazane przyczyny odebrania władzy rodzicielskiej ustąpią, można ubiegać się o jej przywrócenie.

Natomiast jeśli przeszkoda uniemożliwiająca rodzicowi pełnienie opieki nad dzieckiem ma charakter tymczasowy (np. wyjazd do pracy za granicę), sąd może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej zamiast jej pozbawienia. Po ustaniu przyczyny jej zawieszenia możliwe jest przywrócenie pełni władzy rodzicielskiej. Czasowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy m. in. wychowywania i reprezentowania dziecka, a także zarządzania jego majątkiem.

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem rozumiane są jako prawo rodzica do bezpośredniej styczności i komunikowania się z małoletnim dzieckiem. Zaliczamy do nich zarówno kontakty bezpośrednie (jak np. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu), jak i te realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. korespondencja mailowa, rozmowy telefoniczne). Jeśli dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, jego kontakty z drugim rodzicem powinny zostać wspólnie określone. W przypadku braku porozumienia między rodzicami, kwestie kontaktów rodzica z dzieckiem rozstrzyga sąd.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania o uregulowanie kontaktów można dokonać poprzez złożenie wniosku do sądu. Co istotne, wyłącznie sąd posiada kompetencję do wydania zakazu utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Następuje to wyłącznie w przypadkach, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka.

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław – wiemy jak delikatną materią są kwestie rodzinne. Z tego powodu dajemy naszym Klientom wsparcie i opiekę podczas trwania całego postępowania o dotyczącego przyznania władzy rodzicielskiej czy uregulowania kontaktów z dzieckiem, jednocześnie informując na bieżąco o postępach w sprawie.

Pochodzenie dziecka

Ustalenie pochodzenia dziecka polega na stwierdzeniu, że dane dziecko zostało urodzone i poczęte przez daną kobietę i mężczyznę. Prawidłowe określenie jego pochodzenia jest istotne nie tylko ze względu na dobro rodziny, ale także z uwagi na konieczność ustalenia porządku dziedziczenia oraz zakresu obowiązków alimentacyjnych. W przypadku wątpliwości co do pochodzenia dziecka, istnieje możliwość sądowego ustalenia jego pochodzenia. Kluczowym dowodem w takich sprawach jest dowód z badań DNA, ale także zeznania świadków i stron postępowania. Przepisy przewidują określone wymogi dotyczące spraw o ustalenie pochodzenia dziecka (np. należy zbadać legitymację czynną i bierną stron, zgromadzić odpowiednie dowody, upływ określonych w ustawie terminów), dlatego przed wniesieniem sprawy do sądu zalecana jest konsultacja z adwokatem, który pomoże fachowo przygotować się do sprawy.

Adwokat rodzinny Wrocław oferuje swoją pomoc w tej kwestii, popartą wieloletnim doświadczeniem, jak i indywidualnym i pełnym zrozumienia podejściem do każdego Klienta.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje, iż matką dziecka jest kobieta, które je urodziła. W sytuacji, gdy sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców lub macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia zostało zaprzeczone, możliwe jest wniesienie powództwa o ustalenie macierzyństwa. Podobnie, gdy w akcie urodzenia jako matka wpisana jest kobieta, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprzeczenia macierzyństwa. Z tego rodzaju powództwem wystąpić może dziecko przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka, a także jego matka.

Istnieje także możliwość ustalenia ojcostwa. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują trzy sposoby ustalenia ojcostwa:

 1. domniemanie ojcostwa, które występuje wówczas, gdy dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa – przepisy przewidują, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 30 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki; domniemanie to może zostać obalone na skutek wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, czyli – innymi słowy – wykazanie, że mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziecka,
 2. uznanie dziecka przez ojca – ma to miejsce przede wszystkim, gdy kobieta z mężczyzną żyją w konkubinacie; uznanie następuje w sytuacji, gdy mężczyzna oświadczy, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka to potwierdzi,
 3. ustalenie ojcostwa przez sąd – następuje w na mocy orzeczenia sądu.

W sytuacji, gdy mężczyzna nie jest prawdziwym ojcem dziecka, może on unieważnić swoje uznanie. Z pozwem o unieważnienie uznania ojcostwa wystąpić może przede wszystkim ojciec, który je uznał, ale także osoba, której zgodna na uznanie była potrzebna (najczęściej jest to matka dziecka) oraz samo dziecko, które zostało uznane przed osiągnięciem pełnoletności. Dopuszczalne jest żądanie unieważnienia uznania z powodu wady złożonego oświadczenia woli takiej jak:

 1. błąd w czasie jego składania (np. błąd co do daty urodzenia dziecka),
 2. podstęp lub groźba (gdy mężczyzna został zmuszony do uznania dziecka)
 3. Stan wyłączający świadome złożenie oświadczenia woli (np. zaburzenia psychiczne).

Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka są sprawami ingerującymi w delikatne sprawy rodzinne. W tych sprawach, Adwokat prawo rodzinne Wrocław gwarantuje świadomą, kompleksową i fachową pomoc poszczególnym członkom rodziny. w zakresie spraw dotyczących pochodzenia dziecka.

Uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej

W sytuacji, gdy rodzice mają równe prawa rodzicielskie lub mogą na równi decydować o miejscu pobytu dziecka, a dziecko zostaje zabrane przez jednego z nich bez zgody (a często i wiedzy) drugiego za granice kraju, mamy do czynienia z tzw. „porwaniem rodzicielskim”. Tego typu postępowania, toczące się w trybie Konwencji Haskiej, wszczynane są na wniosek rodzica, który utracił możliwość utrzymywania kontaktów i sprawowania opieki nad wywiezionym dzieckiem. Wówczas sąd bada, czy doszło do bezprawnego uprowadzenia dziecka oraz czy powinno ono wrócić do kraju, z którego zostało wywiezione.

Adwokat rodzinny Wrocław pomaga kompleksowo w postępowaniach dotyczących uprowadzenia dziecka. Gwarantujemy profesjonalne i skuteczne wsparcie dla rodziny, poparte wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw.

Zobacz również nasze publikacje