Prawo budowlane Wrocław

Prawo budowlane to dziedzina prawa, która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych (art. 1 ustawy Prawo budowlane). Jednocześnie prawo budowlane określa zasady działania organów administracji publicznej w każdej z wymienionych spraw. Innymi słowy, dotyczy wszystkich stosunków publicznoprawnych, jakie powstają w trakcie projektowania, budowy, użytkowania oraz rozbiórki obiektu budowlanego.

Ogół tych stosunków określany jest mianem procesu budowlanego. Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje więc sprawy wymienione w art. 1 oraz stosunki publicznoprawne związane z powstaniem oraz istnieniem obiektu budowlanego, począwszy od działalności związanej z projektowaniem obiektu budowlanego, przez jego budowę i utrzymanie aż do momentu, w którym faktycznie obiekt przestaje istnieć (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.08.2006 r., sygn. II OSK 1121/05). Jednocześnie należy pamiętać, że przepisy ustawy nie mają zastosowania wyłącznie do obiektów budowlanych, na których wybudowanie jest wymagane pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

Skontaktuj się

W obszarze zainteresowania i kompetencji naszej Kancelarii pozostają także stosunki cywilnoprawne powstające w związku z działalnością określoną w art. 1, wynikające z umów o roboty budowlane czy umów o roboty projektowe.

Kodeks cywilny traktuje umowę o roboty budowlane jako pewien rodzaj umowy o dzieło. Zasadniczym kryterium odróżniającym umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło jest kryterium oceny realizowanej inwestycji stosownie do wymagań zawartych w szczególnych aktach prawnych. Mowa tu przede wszystkim o ustawie Prawo budowlane, ponieważ roboty budowlane powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z tejże ustawy, które normuje – jak wspomniano powyżej – działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zawiera definicje wielu pojęć, którymi Kodeks cywilny posługuje się przy regulacji umowy o roboty budowlane.

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Szirch we Wrocławiu zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego, skierowaną zarówno do przedsiębiorców, osób prywatnych oraz innych uczestników procesu budowlanego. Pomoc ta obejmuje wszystkie etapy inwestycji, począwszy od fazy planowania inwestycji oraz nabywania nieruchomości, aż po rozliczenia z okresu rękojmi i gwarancji.

Pomagamy m. in. przy:

  • – uzyskiwaniu zaświadczeń, zgód, zezwoleń, warunków, uzgodnień, pozwoleń i innych postanowień lub decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej (w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę),
  • – analizie i redakcji umów, przy negocjacjach postanowień umownych oraz w monitorowaniu prawidłowego wykonywania umów,
  • – dokonaniu analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • – oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania,
  • – legalizacji samowoli budowlanej,
  • – kwestiach związanych z opłatą adiacencką,
  • – zaskarżaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych i innych,
  • – zmianie sposobu użytkowania nieruchomości,
  • – sporach sądowych (włącznie z egzekucją).

Poza tym udzielamy porad prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, a także porad dotyczących robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (np. garaży, obiektów tymczasowych, wiat oraz budowli niezwiązanych trwale z gruntem).

Naszych prawników cechuje przede wszystkim doskonała znajomość branży budowalnej, którą wykształciliśmy w oparciu o prowadzenie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz szeregu podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym, oraz o zdobyte przez lata doświadczenie.

Zobacz również nasze publikacje