Sprawy cywilne Wrocław

Jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego jest zasada kontradyktoryjności. Dla opisania tej zasady często używa się sformułowania, iż gospodarzami sporu są strony (powód i pozwany) i tylko do nich należy inicjatywa w przedstawianiu twierdzeń i zarzutów w procesie oraz dowodów na ich poparcie. Rolą sądu, poza pewnymi wyjątkami, jest jedynie rozstrzygnięcie sporu. Co do zasady oznacza to więc, że będąc stroną postępowania sądowego nie wystarczy tylko mieć rację – trzeba jeszcze tę rację wykazać. Dotyczy to zarówno powoda, jak i pozwanego.

Kancelaria adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na etapie przedsądowym (w postaci porad lub opinii), sądowym oraz egzekucyjnym.

Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę to jedne z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi i gospodarczymi. Na ogół dotycząc one kwestii wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów zlecenia, sprzedaży, najmu czy wykonania usługi. Zainicjowanie sprawy przed sądem ma miejsce wtedy, gdy mimo upomnień o niezaspokojoną wierzytelność brak jest widoków na to, że druga strona dobrowolnie ureguluje zaległość. Istnieje kilka trybów postępowania, dzięki którym, w zależności m.in. od specyfiki danej sprawy, rodzaju zobowiązania czy wysokości kwoty pieniężnej, możliwe jest zaspokojenie wierzytelności. Niezależnie od rodzaju procedury, wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. Kancelaria Wrocław zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia spraw o zapłatę zarówno na etapie postępowania przesądowego (wezwanie dłużnika do zapłaty), jak i poprzez sporządzenie pozwu i skierowanie sprawy na drogę sądową, a także w sporządzaniu dalszych pism procesowych oraz poprzez osobiste stawiennictwo na rozprawie. Reprezentujemy nie tylko stronę powodową – świadczymy również usługi na rzecz strony, wobec której dochodzona jest należność. Reprezentujemy klientów na drodze sądowej w:

 • – postępowaniach zwykłych,
 • – postępowaniach upominawczych,
 • – postępowaniach uproszczonych,
 • – postępowaniach nakazowych,
 • – elektronicznych postępowaniach upominawczych (EPU),
 • – a następnie – także w postępowaniach egzekucyjnych.

Skontaktuj się

Sprawy cywilne o naruszenie dóbr osobistych.

Sprawy dotyczące naruszania dóbr osobistych rozpoczynają się od wezwania pisemnego osoby, która postępuje w sposób bezprawny, do zaprzestania takich działań. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego warto próbować rozwiązać sprawę polubownie. W przypadku skierowania pozwu do sądu osoba kierująca pozew będzie musiała udowodnić, że nastąpiło naruszenie jej dobra osobistego. Dobrem osobistym jest chronione prawem dobro niemajątkowe przysługujące każdemu człowiekowi, a także osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym. Jako dobra osobiste możemy wyróżnić m.in. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Pozywający musi wykazać, na czym polegało owo naruszenie jego dobra osobistego, a także musi on udowodnić, że zachowanie pozwanego rzeczywiście miało miejsce. Istotne są dowody, warto więc zabezpieczyć się w zdjęcia, nagrania, zrzuty ekranu, świadków czy inne dokumenty, które mogą okazać się pomocne w sprawie. Pozwany natomiast będzie bronił się wykazując, iż naruszenie dobra osobistego nie było bezprawne lub że w danych okolicznościach jego działanie miało na celu obronę uzasadnionego interesu – istnienie takiej przesłanki wyłącza bowiem bezprawność naruszenia.

Co istotne, sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych nie ulegają przedawnieniu, dlatego czas, jaki upłynął od naruszenia dóbr osobistych pozostaje tu bez znaczenia.

Specjaliści z naszej kancelarii pomagają przy kalkulacji sumy z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych. Dzięki bogatemu doświadczeniu procesowemu stanowimy realną i rzetelną pomoc dla Klienta zarówno na sali sądowej, jak i poza nią.

Sprawy cywilne o zniesienie współwłasności.

Zniesienia współwłasności może domagać się w dowolnej chwili każdy ze współwłaścicieli. W prawie cywilnym wyróżnia się dwa rodzaje współwłasności: łączną i ułamkową. Przedmiotem tej pierwszej jest zawsze konkretna rzecz, która należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli. W sytuacji tej każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności – tym samym zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich jej właścicieli. Natomiast przedmiotem współwłasności w części ułamkowej także jest konkretna rzecz, jednak tutaj każdy ze współwłaścicieli posiada określony ułamek udziału własności we współwłasności. W tej sytuacji każdy właściciel może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem we własności, łącznie z prawem sprzedaży, ustanowienia na tym prawie hipoteki lub wykonaniu egzekucji.

Jeżeli wszyscy współwłaściciele są zgodni co do sposobu jej zniesienia, sprawę można załatwić u notariusza lub w sądzie. Natomiast w przypadku braku wspólnej zgody, wówczas konieczne jest założenie sprawy sądowej o zniesienie współwłasności. Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują umownego zniesienia współwłasności, co oznacza, iż ustawodawca pozostawił to woli samych stron, które mogą uregulować likwidację współwłasności w sposób swobodny, ale nienaruszający prawa. Zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez:

 • – podział fizyczny rzeczy wspólnej (prawa), np. podzielenie działki na dwie odrębne) – z możliwością ewentualnej sądowo nakazanej dopłaty pieniężnej
 • – przyznanie rzeczy (prawa) jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli,
 • – sprzedaż rzeczy (prawa) i podział uzyskanych pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy wszystkich współwłaścicieli.

 

Są jednak sytuacje, gdy podział fizyczny nie jest możliwy. Ma to miejsce wówczas, gdy podział ten byłby sprzeczny z przepisami ustawy albo społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Z niemożliwością podziału mamy także do czynienia w sytuacji, gdy ów podział pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znacznie zmniejszył jej wartość.

Kancelaria Wrocław pomaga Klientom w każdym ze wspomnianych rodzajach zniesienia współwłasności. Do spraw takich podchodzimy kompleksowo, zaczynając od szczegółowego zapoznania się z sytuacją faktyczną i prawną, poprzez następne udzielenie porady czy przygotowanie dokumentów, aż po reprezentację Klienta przed sądem czy innymi współwłaścicielami.

Sprawy cywilne o zasiedzenie.

Zasiedzenie stanowi prawną możliwość uregulowania rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności, a więc potwierdzenie istniejącego od dłuższego czasu faktycznego stanu posiadania. Zasiedzenie związane jest z utratą własności przez dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od osoby nabywającej w drodze zasiedzenia nieruchomość żadnych profitów (wynagrodzenia ani ekwiwalentu). Zasiedzieć można wyłącznie taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności. Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się z dniem objęcia nieruchomości w posiadanie, a więc z dniem, kiedy osoba zaczyna nieruchomość użytkować. Czas wymagany przez ustawę do zasiedzenia zależy od tego, czy mamy do czynienia z posiadaniem w dobrej czy w złej wierze.

W pierwszym przypadku termin wynosi 20 lat, w drugim – 30 lat. W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, lecz usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawa własności. Natomiast o złej wierze mówimy wtedy, gdy posiadacz wie, że nie przysługuje mu prawo własności lub gdy przy dołożeniu należytej staranności mógłby wiedzieć, że nie posiada prawa własności. Co istotne, wymagane jest, aby posiadanie było nieprzerwane. Z uwagi na domniemanie ciągłości posiadania wystarczające jest, aby udowodnić posiadanie w określonym czasie i jego obecne trwanie (np. przez potwierdzenie opłaty podatków czy zeznania świadków).

Postępowanie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, a sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Uczestnikami postępowania w sprawie o zasiedzenie będą wszyscy właściciele nieruchomości, a w razie ich śmierci – ich spadkobiercy. Nasza Kancelaria pomaga w przygotowaniu wniosku i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji do jego rozpatrzenia.

Sprawy cywilne o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie pieniężne stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu wskutek np. wypadku. W odróżnieniu od odszkodowania (którego wartość można oszacować jako rekompensatę poniesionych wydatków), w przypadku zadośćuczynienia sprawa jest trudniejsza.

W przeciwieństwie do szkody, krzywda jest ujmowana w wymiarze niematerialnym. Jest ona równoznaczna z cierpieniem psychicznym lub fizycznym doznanym przez poszkodowanego. Zadośćuczynienie nie wymaga tym samym wykazania przez poszkodowanego powstania jakichkolwiek strat finansowych czy uszczerbku o charakterze materialnym. Niejednokrotnie jednak „wycena” wartości dóbr jak życie czy zdrowie jest skomplikowana i wymaga wsparcia profesjonalnego pełnomocnika.

Sprawy cywilne o odszkodowanie wynikające z umowy oraz z czynów niedozwolonych.

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za doznaną szkodę. Możliwe jest dochodzenie odszkodowania wynikającego z wiążącej strony umowy lub z czynu niedozwolonego (deliktu). Odszkodowanie może pokryć zarówno rzeczywiście wyrządzona szkodę, jak i utracone korzyści jakich poszkodowany mógłby się spodziewać, gdyby szkoda nie powstała. Odszkodowanie może polegać na:

 • – przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to możliwe (tzw. rekompensata naturalna),
 • – zapłaceniu kwoty pieniężnej (rekompensata pieniężna).

Podstawowa rolą odszkodowania jest wyrównanie wyrządzonej szkody i poniesionych strat przez poszkodowanego. W sprawach o odszkodowanie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ niejednokrotnie sprawy te są skomplikowane i wymagają dla swojego powodzenia wiedzy prawniczej.

We wszystkich sprawach udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym, zarówno w ramach jednorazowych porad, jak i obsługi konkretnej sprawy, czy też obsługi ryczałtowej rozliczanej miesięcznie.

Zobacz również nasze publikacje