Rozwody Wrocław

Czym jest rozwód?

Rozwód jest instytucją polegającą na rozwiązaniu istniejącego związku małżeńskiego; dotyczy więc sytuacji, w której oboje małżonkowie żyją. Dopuszczalność rozwodu uzależniona jest od wystąpienia ustawowo określonych przesłanek. System rozwodowy, który obecnie obowiązuje w naszym kraju, nakreślony jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i pogłębiony przez bogate orzecznictwo. Co do zasady ma on być wynikiem kompromisu między interesem społecznym, a interesem małżonków oraz ich dzieci.

Orzeczenie rozwodu ustawodawca polski przekazał organowi państwowemu, którym z reguły jest sąd. Stanowi o tym art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl którego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Również do właściwości sądu orzekającego w sprawie należy ocena, czy zostały spełnione przesłanki dopuszczalności jego orzeczenia. Adwokat rozwodowy Wrocław stanowi zespół specjalistów oferujących swoją pomoc z zakresu spraw rozwodowych.

Zasada trwałości małżeństwa

U podstaw uregulowań dotyczących małżeństwa leży zasada jego trwałości. Zgodnie z tą zasadą, małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, trwającym do chwili śmierci jednego z małżonków. Zasady tej nie należy jednak utożsamiać z nierozerwalnością związku małżeńskiego. Bowiem zgodnie z polskim prawem, związek ten może być rozwiązany przez rozwód, jeśli nie spełnia już zadań, do których został powołany.

Do środków przeciwstawiających się pochopnemu rozwiązywaniu małżeństw przez rozwód, należy przede wszystkim wymóg spełnienia przesłanek dopuszczalności jego orzeczenia. Ma on na celu wyłączenie dowolności i zapewnienia tego, aby sądy orzekały rozwody wyłącznie w przypadkach całkowitego rozbicia małżeństwa. Szczególnym tego wyrazem jest odrzucenie przez kodeks rodzinny i opiekuńczy możliwości uzyskania rozwodu na zgodny wniosek małżonków. Nie jest to jednak to samo co orzekanie rozwodu przy zgodnych stanowiskach stron, które nie są wiążące dla sądu. Innymi słowy, zgoda obojga małżonków na rozwód sama przez się nie jest wystarczająca do tego, aby sąd mógł orzec o ustaniu trwania małżeństwa. W takich przypadkach mimo wszystko badane jest, czy zostały spełnione ustawowe przesłanki wydania takiego rozstrzygnięcia. Jedynym ułatwieniem, z jakiego korzystają w takim wypadku małżonkowie pragnący zgodnie uzyskać rozwód, jest fakt, że sąd może w takiej sytuacji ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Dzieje się tak jednak wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W przeciwnym razie sąd ma obowiązek przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe. Adwokat rozwody Wrocław doradza i wspiera w zakresie przygotowania do procesu.

Skontaktuj się

Przesłanki dopuszczalności rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje cztery przesłanki dopuszczalności rozwodu.

Przesłanka trwałego i zupełnego rozkład pożycia małżeńskiego

Pierwsza z nich jest pozytywna, co oznacza, że jej istnienie stanowi warunek konieczny orzeczenia rozwodu. Stanowi ją przesłanka trwałego i zupełnego rozkład pożycia małżeńskiego. Określa ona sytuacje, w której nie istnieje między małżonkami żadna z więzi – ani duchowa, ani fizyczna, ani gospodarcza. Z trwałym rozkładem pożycia mamy do czynienia wtedy, gdy można przyjąć, że małżonkowie już do siebie nie powrócą. Obie właściwości rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli jego trwałość i zupełność, musza występować łącznie.

Kodeks wskazuje także trzy przesłanki negatywne – wystąpienie którejkolwiek z nich wyłącza możliwość orzeczenia rozwodu. Do przesłanek tych zaliczamy:

  • – wyłączną winę małżonka żądającego rozwodu,
  • – dobro małoletniego wspólnego dziecka stron,
  • – zasady współżycia społecznego.

Przesłanka winy.

Zgodnie z art. 56 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Za winnego uważa się małżonka, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa w którym pozostaje – zarówno te wobec drugiego małżonka, jak i względem dzieci czy osób bliskich. Może być to zdrada lub opuszczenia małżonka, a także brak należytej dbałości o rodzinę. Zasada ta przewiduje jednak dwa wyjątki – mimo wyłącznej winy małżonka żądającego jego orzeczenia rozwód jest dopuszczalny w sytuacji, kiedy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo jeżeli odmowa takiej zgody w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci.

W myśl art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek jego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W sprawach takich sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia starannego postępowania dowodowego, wielokrotnie korzystając z usług biegłego psychologa. Kluczowy jest tu wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, jak również ich stan zdrowia i stopień wrażliwości.

Przesłanka sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Artykuł 56 § 2 in fine stanowi także, iż mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których jego orzeczenie prowadziłoby do rażącej krzywdy małżonka sprzeciwiającego się rozwodowi albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają względy wychowawcze.

Nasza kancelaria to miejsce, gdzie każdą sprawę o rozwód adwokat rozpatruje z uwzględnieniem całej posiadanej wiedzy merytorycznej. Dajemy naszym Klientom wsparcie i poszukujemy najlepszych rozwiązań w tych trudnych dla każdej rodziny chwilach, z uwzględnieniem przede wszystkim dobra dzieci.

Kancelaria Adwokacka Wrocław – pomagamy w ocenie możliwości orzeczenia rozwodu i wspieramy Klientów na każdym etapie procesu.

Pełnomocnik przy rozwodzie, a proces rozwodowy.

W kwestii spraw rozwodowych, kodeks rodzinny i opiekuńczy pozostaje w zgodzie z ogólną zasadą, w myśl której stronami w sprawach o prawa stanu cywilnego mogą być wyłącznie osoby bezpośrednio i osobiście zainteresowane rozstrzygnięciem w sprawie. Grono tych osób jest w tym wypadku bardzo ograniczone, gdyż należą do nich tylko małżonkowie. Stanowisko to potwierdza treść przytoczonego wcześniej art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl którego żądać sądowego rozwiązania małżeństwa może każdy z małżonków. Uregulowanie, że pozwanym może być tylko drugi małżonek, wynika ze wspomnianej zasady ogólnej.

Co istotne, nie jest dopuszczalne wszczęcie sprawy o rozwód po śmierci jednego z małżonków; zdarzenie takie powoduje ustanie małżeństwa z mocy ustawy. Jeśli śmierć małżonka nastąpiła po wytoczeniu powództwa, postępowanie się umarza.

W czasie procesu rozwodowego sąd zwraca uwagę na wszelkie szanse na utrzymanie małżeństwa. W takich sytuacjach często stosuje środki procesowe, które mogą zapewnić małżonkom warunki do osiągnięcia porozumienia. Do środków takich zaliczamy skierowanie stron do mediacji oraz zawieszenie postępowania rozwodowego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd obligatoryjnie zamieszcza rozstrzygnięcia dotyczące:

  • – rozwiązania małżeństwa (ustaje ono z chwilą uprawomocnienia się wyroku),
  • – winy małżonków w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego (poza sytuacjami, gdy małżonkowie zgodnie wnieśli o zaniechanie orzekania o winie),
  • – obowiązku alimentacyjnego wobec wspólnych dzieci,
  • – sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania.

 

Natomiast na żądanie stron, sąd ponadto może orzec o:

  • – obowiązku alimentacyjnym między małżonkami po ustaniu małżeństwa,
  • – uprawnieniach do wspólnego mieszkania małżonków (np. o podziale prawa do mieszkania, przyznaniu prawa wyłącznie jednemu z małżonków, a także o eksmisji),
  • – podziale majątku wspólnego małżonków.

 

Adwokat rozwody Wrocław – pomagamy w ustaleniu wspólnej ścieżki przejścia przez proces rozwodowy, z uwzględnieniem interesów naszych Klientów.

Skutki rozwodu

Na skutek orzeczenia rozwodu małżeństwo zostaje rozwiązane; skutek taki następuje z chwilą uprawomocnienia się wydanego wyroku. Małżonkowie zmieniają z tą chwilą swój stan cywilny – stają się osobami „wolnego stanu”, co pozwala im np. na ponowne zawarcie nowego związku małżeńskiego. Rozwód nie przywraca jednak stanu sprzed małżeństwa. Fakt, że małżeństwo przez pewien czas istniało, nie pozostaje bez śladu, bowiem pewne jego konsekwencje trwają nadal. Mimo rozwodu pozostaje więc niezmieniony stan cywilny małżonków wobec ich dzieci – nadal są oni ich rodzicami, a dzieci są ich potomkami urodzonymi w małżeństwie; zmianie ulega jednak sposób wykonywania władzy rodzicielskiej. Nadal też trwa w pełnym zakresie powstałe na skutek zawarcia małżeństwa powinowactwo.

 

Adwokat rozwodowy Wrocław – zapewniamy pełne zrozumienie i wsparcie naszym Klientom w zakresie doradztwa prawnego w kwestii rozwodów.

Obsługiwany typ spraw

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Należy pamiętać, że obsługa prawna firm to nie tylko prowadzenie sporów sądowych, a przede wszystkim…
czytaj więcej
Sprawny cywilne

Sprawny cywilne

Świadczę pomoc prawną na etapie przedsądowym (w postaci porad lub opinii), sądowym oraz egzekucyjnym. Do prowadzonych przeze mnie spraw należą m.in. sprawy o:…
czytaj więcej
Dochodzenie należności i windykacja

Dochodzenie należności i windykacja

Doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności zdobyłam w trakcie kilkuletniej pracy w jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. W ramach czynności zmierzających…
czytaj więcej
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Przeprowadziłam wiele spraw rodzinnych i wiem, że są one szczególnie trudne i obciążające emocjonalnie,…
czytaj więcej
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest obszerną dziedziną prawa cywilnego, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla następców prawnych zmarłego. Dlatego też swoim klientom doradzam jakie…
czytaj więcej
Sprawny karne

Sprawny karne

Występuję jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, od zatrzymania przez postępowanie przygotowawcze, aż do rozpraw przed sądem.
czytaj więcej