Jazda w stanie nietrzeźwości a warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, który można zastosować wobec sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości

Jazda w stanie nietrzeźwości – jaka dolegliwość karna?

Art. 178a k.k. stanowi, że „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości (…) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zauważyć jednak należy, że obok kary zasadniczej, sąd, w przypadku skazania sprawcy za jazdę w stanie nietrzeźwości, ma obowiązek orzeczenia wobec niego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a także świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres nie krótszy niż 3 lata, natomiast wspomniane świadczenie pieniężne orzeka się w wysokości co najmniej 5.000 złotych.

Jazda w stanie nietrzeźwości – czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 k.k., warunkowe umorzenie postępowania karnego może zostać zastosowane w sytuacji, gdy:

– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;

– postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego (w szczególności nie popełni przestępstwa), pomimo umorzenia postępowania karnego;

– przestępstwo, którego dopuścił się sprawca, nie może być zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5.

Mając zatem na uwadze powyższe, nie ma wątpliwości co do tego, że także w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, można starać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – zalety zastosowania tego środka probacyjnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dla sprawców przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. środkiem wyjątkowo korzystnym. W przypadku, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa na to pozwalają, można bowiem starać się o skrócenie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy aniżeli 3 lata, bądź nawet można od niego odstąpić. Z kolei świadczenie, o którym mowa była na początku artykułu, również zazwyczaj orzekane jest w niższej wysokości niż 5.000 złotych. Warto zwrócić uwagę także na to, że sprawca przestępstwa pozostaje osobą niekaraną, gdyż wyrok warunkowo umarzający nie oznacza skazania.

Wniosek o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego względem sprawcy, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości może zostać złożony zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i dopiero na etapie sądowym.

 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Skazanie bez rozprawy –…

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego…
Przeczytaj

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą…
Przeczytaj

Czy kradzież jest sprawą…

Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej…
Przeczytaj