Jazda w stanie nietrzeźwości a warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, który można zastosować wobec sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości

Jazda w stanie nietrzeźwości – jaka dolegliwość karna?

Art. 178a k.k. stanowi, że „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości (…) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zauważyć jednak należy, że obok kary zasadniczej, sąd, w przypadku skazania sprawcy za jazdę w stanie nietrzeźwości, ma obowiązek orzeczenia wobec niego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a także świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres nie krótszy niż 3 lata, natomiast wspomniane świadczenie pieniężne orzeka się w wysokości co najmniej 5.000 złotych.

Jazda w stanie nietrzeźwości – czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 k.k., warunkowe umorzenie postępowania karnego może zostać zastosowane w sytuacji, gdy:

– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;

– postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego (w szczególności nie popełni przestępstwa), pomimo umorzenia postępowania karnego;

– przestępstwo, którego dopuścił się sprawca, nie może być zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5.

Mając zatem na uwadze powyższe, nie ma wątpliwości co do tego, że także w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, można starać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – zalety zastosowania tego środka probacyjnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dla sprawców przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. środkiem wyjątkowo korzystnym. W przypadku, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa na to pozwalają, można bowiem starać się o skrócenie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy aniżeli 3 lata, bądź nawet można od niego odstąpić. Z kolei świadczenie, o którym mowa była na początku artykułu, również zazwyczaj orzekane jest w niższej wysokości niż 5.000 złotych. Warto zwrócić uwagę także na to, że sprawca przestępstwa pozostaje osobą niekaraną, gdyż wyrok warunkowo umarzający nie oznacza skazania.

Wniosek o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego względem sprawcy, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości może zostać złożony zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i dopiero na etapie sądowym.

 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Czy kradzież jest sprawą…

Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej…
Przeczytaj

Czym dokładnie jest kryminologia?

Istnieje całkiem wiele dziedzin nauki, które mimo że nie są dziedzinami stricte prawniczymi, to jednak są z prawem nieodłącznie związane. Jedną z takich dziedzin jest właśnie kryminologia. Termin kryminologia wywodzi…
Przeczytaj

Czy sprawa cywilna może…

Mimo że postępowanie karne i cywilne opiera się na podobnych zasadach ogólnych, to jednak różni je wiele kwestii. W postępowaniu karnym sąd, nawet jeśli strony (oskarżony, jego pełnomocnik czy prokurator)…
Przeczytaj