Jazda w stanie nietrzeźwości a warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, który można zastosować wobec sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości

Jazda w stanie nietrzeźwości – jaka dolegliwość karna?

Art. 178a k.k. stanowi, że „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości (…) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zauważyć jednak należy, że obok kary zasadniczej, sąd, w przypadku skazania sprawcy za jazdę w stanie nietrzeźwości, ma obowiązek orzeczenia wobec niego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a także świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres nie krótszy niż 3 lata, natomiast wspomniane świadczenie pieniężne orzeka się w wysokości co najmniej 5.000 złotych.

Jazda w stanie nietrzeźwości – czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 k.k., warunkowe umorzenie postępowania karnego może zostać zastosowane w sytuacji, gdy:

– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;

– postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego (w szczególności nie popełni przestępstwa), pomimo umorzenia postępowania karnego;

– przestępstwo, którego dopuścił się sprawca, nie może być zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5.

Mając zatem na uwadze powyższe, nie ma wątpliwości co do tego, że także w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, można starać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – zalety zastosowania tego środka probacyjnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dla sprawców przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. środkiem wyjątkowo korzystnym. W przypadku, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa na to pozwalają, można bowiem starać się o skrócenie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy aniżeli 3 lata, bądź nawet można od niego odstąpić. Z kolei świadczenie, o którym mowa była na początku artykułu, również zazwyczaj orzekane jest w niższej wysokości niż 5.000 złotych. Warto zwrócić uwagę także na to, że sprawca przestępstwa pozostaje osobą niekaraną, gdyż wyrok warunkowo umarzający nie oznacza skazania.

Wniosek o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego względem sprawcy, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości może zostać złożony zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i dopiero na etapie sądowym.

 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Czy potrzebuję prawnika dla…

W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnącej konkurencji pomoc prawna w przedsiębiorstwie jest niezbędna. Prawnik w dzisiejszych realiach to nie tylko wsparcie firmy odnośnie bieżącej pomocy prawnej, ale również w…
Read more

Odszkodowanie od biura podróży…

Wiele osób przez cały rok odlicza do zaplanowanego, wymarzonego wyjazdu na wakacje. Niektórzy wybierają podróż na własną rękę i bez planu, inni zaś wolą skorzystać z usług biura podróży, co…
Read more

Jazda w stanie nietrzeźwości…

W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem. Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy? Ustawa z dnia 20 czerwca…
Read more