Jazda w stanie nietrzeźwości

Częstym przewinieniem kierowców jest prowadzenie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. W 2018 r. zatrzymano aż 104 664 nietrzeźwych kierujących.

Jazda w stanie nietrzeźwości – stężenie w alkoholu

Ustawodawca w art. 115 § 16 k.k. określił, jakie stwierdzone stężenie alkoholu u kierującego determinuje zakwalifikowanie jego czynu, jako przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości. Zgodnie bowiem ze wskazanym przepisem, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy „zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość”.

Jazda w stanie nietrzeźwości – grożąca sankcja

Art. 178a k.k. stanowi, że „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości (…) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Należy jednak pamiętać, że wymienione kary nie są jedynymi sankcjami, które mogą zostać orzeczone w wyroku skazującym za jazdę w stanie nietrzeźwości. W przypadku bowiem skazania sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a k.k. sąd ma obowiązek orzec wobec niego również zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Ponadto, orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych.

Jazda w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym

Dla wyczerpania kompletu znamion przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k., konieczne jest również ustalenie, że dany kierujący prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym. Czym jest zatem ten ruch lądowy? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje bowiem zasady dot. ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz ruchu. Ażeby zatem stwierdzić, że doszło do popełnienia wymienionego wyżej przestępstwa, jazda w stanie nietrzeźwości musi odbywać się w obszarze, który jest ogólnodostępny i wykorzystywany jest przez nieograniczoną liczbę osób. Obszary, które nie spełniają tego kryterium nie mogą zostać zaliczone do miejsc, na których może dojść do popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. Jak słusznie zauważył chociażby Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2012 r. (sygn. akt V KK 358/11), „grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a § 1 k.k.”

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Czy potrzebuję prawnika dla…

W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnącej konkurencji pomoc prawna w przedsiębiorstwie jest niezbędna. Prawnik w dzisiejszych realiach to nie tylko wsparcie firmy odnośnie bieżącej pomocy prawnej, ale również w…
Read more

Odszkodowanie od biura podróży…

Wiele osób przez cały rok odlicza do zaplanowanego, wymarzonego wyjazdu na wakacje. Niektórzy wybierają podróż na własną rękę i bez planu, inni zaś wolą skorzystać z usług biura podróży, co…
Read more

Jazda w stanie nietrzeźwości…

W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem. Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy? Ustawa z dnia 20 czerwca…
Read more