Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie – o co może starać się pokrzywdzony przestępstwem w procesie karnym?

Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z odgrywaniem różnorodnych ról w procesie karnym – raz pełnimy obowiązki obrońcy oskarżonego, aby za chwilę usiąść po drugiej stronie i walczyć o poszanowanie praw pokrzywdzonego przestępstwem. Ofiary popełnionych czynów karalnych, chcąc walczyć o sprawiedliwość, coraz częściej decydują się na przyjęcie aktywnej postawy w procesie. Postawa taka, oprócz przyczynienia się do ukarania sprawcy przestępstwa, daje również pewność, że wszelkie bezpośrednie szkody oraz krzywdy spowodowane danym czynem karalnym zostaną naprawione. Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, czy warto walczyć o swoje przed sądem, poniżej staraliśmy się udzielić odpowiedzi na kilka pytań, które bardzo często są do nas kierowane.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

O ile instytucje te sprowadzają się do jednego, tj. do wypłaty określonej sumy pieniężnej pokrzywdzonemu przestępstwem, o tyle służą one czemu innemu. Odszkodowanie jest bowiem orzekane przez Sąd, jako rekompensata za uszczerbek materialny, inaczej mówiąc rzeczywistą szkodę, która musi być możliwa do określenia. Zadośćuczynienie za to jest świadczeniem przyznawanym za krzywdę – nie opiera się ona zatem tak jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania na stratach materialnych, lecz na tzw. stracie moralnej. O takie świadczenie możemy ubiegać się tylko w przypadku doznania cierpień fizycznych bądź psychicznych, a nie w przypadku chociażby zniszczenia jakiejś rzeczy i to niezależnie od jej wartości sentymentalnej, jaką ją darzymy.

Chcąc pokazać różnicę pomiędzy funkcją zadośćuczynienia, a odszkodowania odnieśmy się do sytuacji wypadku drogowego. Gdy staniemy się ofiarą takiego zdarzenia drogowego, sąd w wyroku karnym może orzec na naszą rzecz odszkodowanie, które będzie opiewało na sumę kwot poniesionych w związku z naprawą auta, czy też poniesionych w związku z podjętym leczeniem lub rehabilitacją. Zadośćuczynienie zostanie natomiast określone na podstawie takich okoliczności, jak rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń ciała, długotrwałość czy uciążliwość leczenia bądź rehabilitacji, a nawet konieczność korzystania z pomocy osób trzecich oraz utraty ewentualnych szans na normalne, dotychczasowe życie.

Czy możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia bądź odszkodowania w postępowaniu karnym, czy też będę musiał wszcząć odrębne postępowanie cywilne?

Na całe szczęście, i to zarówno dla pokrzywdzonego, jak i oskarżonego, w postępowaniu karnym możliwe jest orzeczenie na rzecz ofiary przestępstwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia, które czynią zadość wszelkim należnym jego roszczeniom.

W toczącym się bowiem postępowaniu karnym, Sąd na wniosek pokrzywdzonego lub innych uprawnionych do tego podmiotów (a to chociażby prokuratora) może orzec obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w takim wymiarze, w jakim zostałoby to orzeczone w postępowaniu cywilnym. Dzięki takiej możliwości, pokrzywdzony nie musi inicjować kolejnych postępowań sądowych, które wiążą się przecież z dodatkowymi nerwami. Plusy takiego rozwiązania są dostrzegalne także z punktu widzenia oskarżonego. Sprawca przestępstwa nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów sądowych generowanych w postępowaniu cywilnym.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

O ile w większości spraw karnych, w których mamy do czynienia z osobą pokrzywdzoną, nie ma wątpliwości, że odszkodowanie bądź zadośćuczynienie jest należne, o tyle, aby pewne było to, że takie zadośćuczynienie lub odszkodowanie zostanie wobec nas orzeczone, należy pamiętać o złożeniu takiego wniosku. Niezłożenie wniosku o naprawienie szkody lub krzywdy do zamknięcia przewodu sądowego, będzie czasami powodował taki skutek, iż wszelkich należnych roszczeń będziemy mogli dochodzić wyłącznie na drodze postępowania cywilnego, co wiąże się chociażby ze wstępnym poniesieniem przez pokrzywdzonego kosztów związanych z wniesieniem powództwa o zapłatę, a to chociażby opłaty od samego pozwu. Poglądowo – opłata taka w przypadku ubiegania się o 70.000 złotych odszkodowania  w postępowaniu cywilnym wynosić będzie 3.500 złotych. Warto zatem pamiętać o złożeniu przedmiotowego wniosku przed sądem karnym, gdyż nie wiąże się to z dodatkową opłatą.

Jeśli potrzebujecie Państwo naszej pomocy w prowadzonej sprawie karnej, celem chociażby uzyskania należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia wynikłych na skutek popełnienia przestępstwa, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

z adwokat Małgorzatą Różycką pod numerem telefonu 735 774 995

z adwokat Anną Szirch pod numerem telefonu 692 485 222

bądź mailowo na adres kancelaria@wroclaw-adwokat.pl

 

Adw. Małgorzata Różycka

Monika Kudyba

0

Related Posts

Nagranie rozmowy, jako dowód…

Rozwój technologiczny przyczynił się niewątpliwie do usprawnienia postępowania dowodowego zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym. Każdy z nas może obecnie wyciągnąć telefon z kieszeni spodni i zrobić zdjęcie…
Przeczytaj

Skazanie bez rozprawy –…

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego…
Przeczytaj