Dozór elektroniczny – warunki zastosowania, wniosek i tryb orzekania

Dozór elektroniczny – warunki zastosowania, wniosek i tryb orzekania

Dozór elektroniczny – warunki zastosowania

W art. 43 la k.k.w., ustawodawca wskazał warunki, które muszą zostać spełnione, ażeby sąd penitencjarny mógł udzielić skazanemu zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kwestią podstawową jest to, że w SDE mogą odbywać karę jedynie skazani, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku oraz wobec których nie występują warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k., tj. warunki recydywy specjalnej wielokrotnej.  Konieczne jest także ustalenie, że wyrażenie zgody na odbywanie kary w SDE jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Sąd penitencjarny oceniając, czy warunek ten zostanie w przypadku konkretnego skazanego spełniony, musi brać pod uwagę nie tyle okoliczności związane z samym popełnionym czynem, ale to czy jego postawa, warunki oraz właściwości osobiste dają gwarancję, że kara pozbawienia wolności odbyta w SDE zostanie odbyta w sposób niezakłócony a cele szczególno-prewencyjne zostaną osiągnięte. Kolejnym warunkiem koniecznym do wyrażenia zgody przez sąd penitencjarny jest posiadanie przez skazanego określonego miejsca stałego pobytu. Ponadto, o czym była mowa już w artykule pt. „Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza ZK”, możliwość odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez osoby pełnoletnie, wspólnie zamieszkujące ze skazanym na odbywanie przez niego kary w SDE oraz stwierdzenia, że nie stoją temu na przeszkodzie warunki techniczne.

WAŻNE! Warunki, które zostały wskazane powyżej, muszą wystąpić łącznie. Niemożliwe jest zatem udzielenie zezwolenia skazanemu na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdy pomimo spełnienia czterech z pięciu warunków, nie posiada on chociażby miejsca stałego pobytu.

Dozór elektroniczny – wniosek

            Należy pamiętać, że postępowanie w sprawie udzielenia skazanemu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego inicjowane jest wnioskiem uprawnionego podmiotu. Wniosek taki, zgodnie z art. 43lc k.k.w., może zostać złożony przez samego skazanego bądź jego obrońcę, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego albo dyrektora zakładu karnego. Złożony wniosek winien zawierać uzasadnienie, w którym wskazać należy okoliczności świadczące o słuszności zastosowania dozoru elektronicznego w stosunku do skazanego.

Dozór elektroniczny – tryb orzekania

Postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w SDE powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od wpływu wniosku do właściwego sądu penitencjarnego. Przed jego wydaniem sąd winien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, bądź kuratora zawodowego, jeśli to on zainicjował postępowanie. O wyrażeniu zgody sąd penitencjarny orzeka na posiedzeniu. Należy pamiętać o tym, że na postanowienie odmawiające zgody na wykonywanie kary w SDE skazanemu lub jego obrońcy przysługuje zażalenie.

Informacje na temat przesłanek wykonywania kary pozbawienia wolności w SDE, tj. warunków technicznych i wymaganych zgód, znajdziecie Państwo w artykule „Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza ZK” dostępnym na stronie.

 

Źródło obrazu: LINK

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie –…

Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z odgrywaniem różnorodnych ról w procesie karnym – raz pełnimy obowiązki obrońcy oskarżonego, aby za chwilę usiąść po drugiej stronie i walczyć o poszanowanie praw…
Przeczytaj

Nagranie rozmowy, jako dowód…

Rozwój technologiczny przyczynił się niewątpliwie do usprawnienia postępowania dowodowego zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym. Każdy z nas może obecnie wyciągnąć telefon z kieszeni spodni i zrobić zdjęcie…
Przeczytaj

Skazanie bez rozprawy –…

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego…
Przeczytaj