Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza zakładem karnym

Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza zakładem karnym

Dozór elektroniczny.

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny, zgodnie z art. 43b § 1 k.k.w, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on szczególny sposób odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, który nie łączy się z koniecznością pozostawania w zakładzie karnym, a polega na kontrolowaniu, czy skazany przestrzega nałożonych na niego obowiązków i przebywa w wyznaczonych dniach i godzinach we wskazanym postanowieniem Sądu Penitencjarnego miejscu.

Dozór elektroniczny – przesłanki wykonania kary pozbawienia wolności w SDE

Należy wyróżnić dwie podstawowe przesłanki, od których uzależniona jest możliwość odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego.

Pierwsza z nich dotyczy wymogów czysto technicznych, a dokładniej odbywanie kary w SDE jest możliwe jedynie wówczas, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba nadajników i rejestratorów, gdy zasięg sprzętu jest wystarczający dla kontroli zachowania skazanego, a także gdy istnieje realna możliwość ich obsługi. Warto zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach, właśnie ze względu na brak warunków technicznych, odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE może zostać wykluczone. Do takich okoliczności należy zaliczyć brak wolnych miejsc w systemie, niemożność zainstalowania sprzętu monitorującego, czy też brak zasięgu sieci komórkowej w nieruchomości zamieszkiwanej przez skazanego.

Kolejną istotną przesłanką jest wyrażenie pisemnej zgody przez osoby pełnoletnie, wspólnie zamieszkujące ze skazanym na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w SDE oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych mających na celu sprawdzenie prawidłowego działania zainstalowanego sprzętu. Należy pamiętać jednak o tym, że sąd penitencjarny może wyrazić zgodę na wykonywanie względem skazanego dozoru elektronicznego, pomimo braku zgody w/w osób, gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności w SDE „nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu”(art. 43la § 4 k.k.w).

WAŻNE! Osoba pełnoletnia zamieszkująca wspólnie ze skazanym może cofnąć swoją zgodę jedynie przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Cofnięcie zgody po wydaniu takiego postanowienia przez sąd penitencjarny jest nieskuteczne.

Dozór elektroniczny  – jak to wygląda w praktyce?

W postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, sąd penitencjarny określa w jakim miejscu skazany ma obowiązek przebywać (najczęściej jest to mieszkanie skazanego) oraz w jakich godzinach nie może tego miejsca opuszczać. Przestrzeganie tego obowiązku jest kontrolowane dzięki sprzętowi monitorującemu, który instalowany jest w miejscu odbywania kary przez skazanego. W skład tego sprzętu wchodzi nadajnik oraz jednostka monitorująca. Nadajnik umieszczany jest zazwyczaj na kostce skazanego. Przesyła on ciągle sygnały do jednostki monitorującej w celu ustalenia, czy osoba zobowiązana do przebywania w danym miejscu rzeczywiście się z tego obowiązku wywiązuje.

WAŻNE! W przypadku, gdy skazany nie będzie przestrzegał ograniczeń przestrzennych i czasowych określonych w postanowieniu, sąd może uchylić dozór elektroniczny. Odbywanie kary pozbawienia wolności będzie miało miejsce wtedy w zakładzie karnym.

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się Państwo więcej o dozorze elektronicznym, zapraszamy do lektury artykułu: “Dozór elektroniczny – warunki zastosowania, wniosek oraz tryb orzekania”, który wkrótce pojawi się na stronie.

Źródło: Zdjęcie obręczy na nodze tagblatt.de

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie –…

Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z odgrywaniem różnorodnych ról w procesie karnym – raz pełnimy obowiązki obrońcy oskarżonego, aby za chwilę usiąść po drugiej stronie i walczyć o poszanowanie praw…
Przeczytaj

Nagranie rozmowy, jako dowód…

Rozwój technologiczny przyczynił się niewątpliwie do usprawnienia postępowania dowodowego zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym. Każdy z nas może obecnie wyciągnąć telefon z kieszeni spodni i zrobić zdjęcie…
Przeczytaj

Skazanie bez rozprawy –…

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego…
Przeczytaj