Dozór elektroniczny – szansa dla skazanych na odbycie kary poza zakładem karnym

Dozór elektroniczny.

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny, zgodnie z art. 43b § 1 k.k.w, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on szczególny sposób odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, który nie łączy się z koniecznością pozostawania w zakładzie karnym, a polega na kontrolowaniu, czy skazany przestrzega nałożonych na niego obowiązków i przebywa w wyznaczonych dniach i godzinach we wskazanym postanowieniem Sądu Penitencjarnego miejscu.

Dozór elektroniczny – przesłanki wykonania kary pozbawienia wolności w SDE

Należy wyróżnić dwie podstawowe przesłanki, od których uzależniona jest możliwość odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego.

Pierwsza z nich dotyczy wymogów czysto technicznych, a dokładniej odbywanie kary w SDE jest możliwe jedynie wówczas, jeśli dostępna jest wystarczająca liczba nadajników i rejestratorów, gdy zasięg sprzętu jest wystarczający dla kontroli zachowania skazanego, a także gdy istnieje realna możliwość ich obsługi. Warto zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach, właśnie ze względu na brak warunków technicznych, odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE może zostać wykluczone. Do takich okoliczności należy zaliczyć brak wolnych miejsc w systemie, niemożność zainstalowania sprzętu monitorującego, czy też brak zasięgu sieci komórkowej w nieruchomości zamieszkiwanej przez skazanego.

Kolejną istotną przesłanką jest wyrażenie pisemnej zgody przez osoby pełnoletnie, wspólnie zamieszkujące ze skazanym na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w SDE oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych mających na celu sprawdzenie prawidłowego działania zainstalowanego sprzętu. Należy pamiętać jednak o tym, że sąd penitencjarny może wyrazić zgodę na wykonywanie względem skazanego dozoru elektronicznego, pomimo braku zgody w/w osób, gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności w SDE „nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu”(art. 43la § 4 k.k.w).

WAŻNE! Osoba pełnoletnia zamieszkująca wspólnie ze skazanym może cofnąć swoją zgodę jedynie przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Cofnięcie zgody po wydaniu takiego postanowienia przez sąd penitencjarny jest nieskuteczne.

Dozór elektroniczny  – jak to wygląda w praktyce?

W postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, sąd penitencjarny określa w jakim miejscu skazany ma obowiązek przebywać (najczęściej jest to mieszkanie skazanego) oraz w jakich godzinach nie może tego miejsca opuszczać. Przestrzeganie tego obowiązku jest kontrolowane dzięki sprzętowi monitorującemu, który instalowany jest w miejscu odbywania kary przez skazanego. W skład tego sprzętu wchodzi nadajnik oraz jednostka monitorująca. Nadajnik umieszczany jest zazwyczaj na kostce skazanego. Przesyła on ciągle sygnały do jednostki monitorującej w celu ustalenia, czy osoba zobowiązana do przebywania w danym miejscu rzeczywiście się z tego obowiązku wywiązuje.

WAŻNE! W przypadku, gdy skazany nie będzie przestrzegał ograniczeń przestrzennych i czasowych określonych w postanowieniu, sąd może uchylić dozór elektroniczny. Odbywanie kary pozbawienia wolności będzie miało miejsce wtedy w zakładzie karnym.

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się Państwo więcej o dozorze elektronicznym, zapraszamy do lektury artykułu: “Dozór elektroniczny – warunki zastosowania, wniosek oraz tryb orzekania”, który wkrótce pojawi się na stronie.

Źródło: Zdjęcie obręczy na nodze tagblatt.de

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Skazanie bez rozprawy –…

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego…
Przeczytaj

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą…
Przeczytaj

Czy kradzież jest sprawą…

Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej…
Przeczytaj