Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

W związku z coraz to większą liczbą próśb spływających od Państwa, a dotyczących właśnie udzielenia informacji na temat ogłoszenie upadłości konsumenckiej, postanowiłyśmy zamieścić na blogu spis najważniejszych informacji traktujących właśnie o tym postępowaniu. Mamy nadzieję, że zestawienie to przybliży Państwu trudny temat ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pozwoli wyzbyć się chociaż części wątpliwości.

adwokat Anna Szirch

adwokat Małgorzata Różycka

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Przesłanki umożliwiające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a następnie wydania samego orzeczenia merytorycznego zostały ściśle wskazane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej: ustawa). Ustawodawca w artykule 10 przywołanego aktu prawnego zawarł podstawowy warunek, który musi zostać ziszczony, aby końcowo ogłoszone zostało bankructwo konsumenckie, a mianowicie takie, iż upadłość osoby fizycznej można ogłosić jedynie w stosunku do dłużnika:

który stał się niewypłacalny”.

Wydaje się, że ze względu na możliwe różnice interpretacyjne słowa „niewypłacalność” w artykule następnym (art. 11 ustawy) zostało uściślone to, w jaki sposób powinniśmy je rozumieć. Ustawodawca wyjaśnił nam, że:

dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych

Dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej istotne jest również to, aby ten stan niewypłacalności osoby fizycznej nie miał charakteru jedynie przejściowego. Ustawodawca wymaga bowiem stwierdzenia, że okres niemożności wykonywania zobowiązań pieniężnych jest dłuższy niż trzy miesiące. W sytuacji zatem, gdy zmagamy się z problemami związanymi z regulowaniem płatności, dalszym namnażaniem długów, jednak trudności te ustępują chociażby pod koniec trzeciego miesiąca od dnia zaistnienia utrudnień, zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo upadłościowe, nie ma możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Ustawa – Prawo upadłościowe nie reguluje jedynie sytuacji osób fizycznych. Wskazuje ona również przesłanki, które muszą zaistnieć, ażeby możliwe było ogłoszenie upadłości także chociażby w stosunku do osób prawnych. Istotne jest to, że niektóre przepisy odnoszące się wprost do spółek stosuje się odpowiednio także do osób, które nie wykonują działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków i ten wyjątek dostrzegalny jest na gruncie kolejnej przesłanki koniecznej do spełnienia, aby ogłosić upadłość konsumencką. Dokładniej chodzi o liczbę posiadanych przez dłużnika wierzycieli, a więc osób wobec których osoba fizyczna zobowiązana jest regulować zobowiązania pieniężne. W artykule 4912 ust. 2 ustawy określono, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela

(odmiennie jest w przypadku osób prawnych – tam wymagana jest liczba co najmniej dwóch wierzycieli).

Dopiero spełnienie powyższych trzech przesłanek (niewypłacalność dłużnika, trwanie stanu niewypłacalności przez okres powyżej 3 miesięcy, posiadanie co najmniej jednego wierzyciela) daje podstawy do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej.

 

Co zrobić żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Co oczywiste, aby końcowo mogła zostać ogłoszona upadłość osoby fizycznej konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie takiej upadłości. Wniosek taki można złożyć osobiście bądź przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Pamiętać należy jednak o tym, że wniosek taki, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, może zostać złożony także przez każdego wierzyciela osoby fizycznej.

Składając wniosek należy również pamiętać o uiszczeniu zaliczki na wydatki, które mogą powstać w toku postępowania upadłościowego. Wymagana wysokość zaliczki jest równa jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku nieposiadania środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowaniu przywołanego obowiązku, osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości może starać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów (w tym także zaliczki) na zasadach ogólnych.

Skontaktuj się

Upadłość konsumencka – wniosek

Nadanie biegu wnioskowi, a w efekcie wszczęcie postępowania w przedmiocie upadłości osoby fizycznej zależne jest od tego, czy we wniosku tym zawarte zostaną wszystkie niezbędne elementy wymagane przez ustawę – Prawo upadłościowe. W przypadku braku bowiem jakiegokolwiek elementu, sąd wezwie w pierwszym rzędzie do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku ich nieuzupełnienia, w zakreślonym przez sąd terminie, wniosek ten zostanie zwrócony.

Pierwszoplanową kwestią jest to, że wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, tak jak każde inne pismo procesowe powinno czynić zadość wszystkim elementom określonym przez ustawodawcę w odpowiednich przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c.:

każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników”.

Nawiązując już bezpośrednio do wymagań sformułowanych przez ustawodawcę w ustawie – Prawo upadłościowe, we wniosku o ogłoszenie bankructwa konsumenckiego należy przede wszystkim określić, kogo ten wniosek dotyczy. Koniecznie jest zatem wskazanie imienia i nazwiska dłużnika, jego miejsca zamieszkania, a nadto nadanego jemu numer PESEL.

Jak już wyżej wskazywano, aby możliwe było ogłoszenie upadłości, należy uprawdopodobnić, że dłużnik stał się niewypłacalny, a także, że stan ten trwa dłużej aniżeli trzy miesiące. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy zatem przytoczyć okoliczności, które uzasadniają wniesienie wniosku, a więc przedstawić takie fakty, które będą potwierdzać to, że dłużnik nie realizuje swoich obowiązków względem wierzycieli. W tym też celu wnioskodawca powinien do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty, które ten stan uprawdopodabniają, tj. chociażby dokumenty księgowe, umowy, czy też wyciągi z rachunku bankowego.

0

Related Posts

Zmiany w fakturowaniu od…

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania…
Przeczytaj

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej…

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać…
Przeczytaj

Rozwód a separacja

Rozwód jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy nie widzą już żadnych szans na dalsze wspólne pożycie życie. W konsekwencji orzeczenia rozwodu pod względem prawnym małżonkowie stają się bowiem wobec siebie obcymi…
Przeczytaj