Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o. o. po wprowadzeniu „Nowego Ładu”

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o. o. po wprowadzeniu „Nowego Ładu”

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać jeszcze zmodyfikowany, to jednak jego główne koncepcje sugerują konieczność zastanowienia się już teraz nad kwestią dalszego prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poza niektórymi korzystnymi zmianami (takimi jak np. zwiększenie kwoty wolnej od podatku czy podwyższenia progu podatkowego) planowane zmiany wprowadzą jednocześnie zwiększenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej, a także brak możliwości odliczenia znacznej jej części od podatku (co dotychczas było możliwe). W praktyce oznacza to, że w zależności od osiąganych dochodów i stosowanej formy rozliczeń może okazać się, że zmiany, jakie wprowadza „Nowy Ład”, mogą spowodować u przedsiębiorcy straty i ostatecznie doprowadzić do konieczności płacenia wyższych danin.

Zmiany w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej po wprowadzeniu „Nowego Ładu”

W kontekście prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w planowanym programie „Nowego Ładu” znajdują się właściwe tylko dwa pozytywne założenia. Pierwsze dotyczy zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Drugi aspekt związany jest z podwyższeniem drugiego progu podatkowego. Zmiana ta obejmuje przedsiębiorców, którzy rozliczają się według zasad ogólnych z podatku dochodowego. Niższa stawka podatku (17%) będzie bowiem stosowana od przekroczenia progu 120 000 zł (a nie jak dotąd 85 528 zł). Niestety na tym kończą się dobre korzystne zmiany. Zdecydowanie niekorzystnym dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest planowane zwiększenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej. Obecnie składkę tę można w znacznej części odliczyć od podatku (7,75% podstawy z 9%). Natomiast po wejściu w życie „Nowego Ładu” takie rozwiązanie nie będzie już możliwe. Co więcej, wprowadzona zostanie konieczność opłacania składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od wysokości dochodu – to z kolei najbardziej dotknie przedsiębiorców o ponadprzeciętnych dochodach. Kolejnym negatywnym założeniem planowanego programu jest brak możliwości skorzystania z ryczałtowej metody rozliczania. Oznacza to, że po wejściu w życie „Nowego Ładu” szerokie grono przedsiębiorców zapłaci w efekcie wyższe podatki. Mimo że zależy to nadal w dużej mierze od osiąganych dochodów i stosowanej formy rozliczenia, a także od tego, jak ostatecznie będą wyglądały ostatecznie założenia „Nowego Ładu”, to jednak warto już teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć finanse swojej firmy.

Zmiana jednoosobowej działalności za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Po ogłoszeniu „Nowego Ładu” osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze zaczęły więc szukać alternatyw dla prowadzonej formy działalności. Jedną z nich jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób uniknięcia wyższych kwot do zapłaty. W tym momencie pojawia się jednak pytanie co jest bardziej opłacalne – jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na to pytanie nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi – jest to uzależnione od wielu czynników, a przede wszystkim specyfiki działalności. Argumentem przemawiającym na korzyść przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pozbawiona problemów takich jak podwyższenie składki zdrowotnej, jej górnego limitu i tego, że nie będzie można odpisać jej od podatku.

Tym samym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niesie daje zdecydowanie większą swobodę działania niż klasyczna jednoosobowa działalność gospodarcza. Przede wszystkim dlatego, że za firmowe operacje i straty przedsiębiorca odpowiada wówczas jedynie do wysokości wniesionego wkładu w spółce, gdy tymczasem właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej za finansowe problemy odpowiada całym swoim majątkiem. Co więcej, wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w układzie, w którym jest ich przynajmniej dwóch, a drugi wspólnik ma nie mniej niż 10% udziałów) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie muszą więc ponosić kosztów związanych z ZUS, do których zalicza się składka zdrowotna. CIT wynosi w takiej spółce tylko 9%. Tym samym przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ten krok, mogą obniżyć swoje efektywne obciążenie podatkowe w „Nowym Ładzie” nawet o kilka procent.

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jeśli przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że zmiana prowadzonej dotąd jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystna, będzie on miał kilka możliwości do wyboru. Zmiany formy działalności można dokonać poprzez:

  • przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych) lub
  • zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wnosząc do niej aport w postaci przedsiębiorstwa.

Przekształcenie na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. wymaga dopełnienia szeregu formalności:

  • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  • powołania członków organów spółki przekształconej,
  • zawarcia umowy spółki,
  • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
0

Related Posts

Zmiany w fakturowaniu od…

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania…
Przeczytaj

Praca na czarno na…

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy „Polskiego Ładu”. Poza zmianami dotyczącymi m. in. podniesienia kwoty wolnej od podatku, zwiększenia progu podatkowego czy wprowadzenia nowego świadczenia na dzieci,…
Przeczytaj