Zmiany w fakturowaniu od 2022 r.

Zmiany w fakturowaniu od 2022 r.

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania przez podatników faktur w formie ustrukturyzowanej (tzw. e-faktur) oraz wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Takie rozwiązanie stosowane jest już m. in. w Portugalii, Hiszpanii czy we Włoszech. Polska będzie czwartym krajem Unii Europejskiej wdrażającym e-faktury. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Krajowy system e-faktur

E-faktury (czyli tzw. faktury ustrukturyzowane) będą wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe narzędzie przygotowane przez Ministerstwo będzie wymagało integracji systemów księgowych i fakturowych z KSeF. Wszystkie faktury będą mogły być sporządzone w lokalnych bądź chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przesłane do KSeF za pomocą interfejsu programistycznego aplikacji stosowanego przez aplikacje, które działają na udostępnionych danych. Konieczność posługiwania się przez kontrahentów elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi istnieje już od roku 2019. Obowiązek stosowania Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Jak dotąd jednak PEF była przeznaczona jedynie dla dwóch rodzajów podmiotów, tj. podmiotów zamawiających w ramach zamówień publicznych oraz wykonawców tych zamówień.

 

Krajowy system e-faktur – od kiedy obowiązkowy?

Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadzie dobrowolności od 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że omawiane rozwiązanie miałoby być obowiązkowe dla wszystkich od 2023 r.1. Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniono na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej2.  Na stronie MF udostępniono również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które pokazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach.

Zmiany w fakturowaniu

W ramach projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę i Krajowy System e-Faktur wdrożone zostaną także zmiany dotyczące zasad fakturowania. Zmiany mają docelowo być ułatwieniem dla podatników. Projektodawcy przewidzieli m. in. zniesienie obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, kiedy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Nie będzie również obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” lub „Korekta” czy też wskazywania przyczyny korekty. Przewidziane zostały także zmiany dotyczące korekt zbiorczych, które będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Korekta zbiorcza będzie dopuszczalna za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej. Chodzi zarówno o korektę faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korektę wszystkich dostaw lub usług. Ostatnia ze zmian zakłada wprowadzenie możliwości wcześniejszego wystawienia faktury. W praktyce po wejściu w życie nowelizacji podatnicy będą mogli wystawiać faktury nie wcześniej niż 60. dnia (obecnie to 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przypisy:

0

Related Posts

Praca na czarno na…

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy „Polskiego Ładu”. Poza zmianami dotyczącymi m. in. podniesienia kwoty wolnej od podatku, zwiększenia progu podatkowego czy wprowadzenia nowego świadczenia na dzieci,…
Przeczytaj

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej…

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać…
Przeczytaj