Jakie przesłanki decydują o przyznaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie Wrocław

Przyznanie opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców jednemu z nich oznacza wskazanie przez sąd jego miejsca stałego zamieszkania, ale stanowi także o wykonywaniu władzy rodzicielskiej względem dziecka oraz o kontaktach z nim drugiego z rodziców, który nie sprawuje bieżącej opieki nad dzieckiem. Najważniejszą zasadą jaką kieruje się sąd jest zawsze dobro dziecka.

Rozwód – i co dalej? Opieka nad dzieckiem po rozwodzie Wrocław

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Decyduje także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Istnieje możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiego. Sąd może też pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeśli przedstawili oni stosowne porozumienie, oraz w sytuacji, gdy zasadne jest oczekiwanie, że będą oni współdziałać w sprawach dziecka.

Co do zasady wina w orzeczeniu rozwodowym nie ma wpływu na kwestię władzy rodzicielskiej.  Wyjątek stanowi sytuacja, w której przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego było działanie na szkodę dziecka.

Istota władzy rodzicielskiej

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r. sygn. III CZP 98/0:

 „władza rodzicielska, co wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez Sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113)”

Przesłanki przyznania dziecka rodzicowi

Przede wszystkim każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem sąd bada przede także to, który z rodziców daje lepsze gwarancje wychowawcze, ma lepszy wgląd w potrzeby dziecka oraz z którym z rodziców dziecko spędza więcej czasu. Istotnym jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje bowiem nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 kodeksu).

Wola dziecka

Z całą pewnością istotne znaczenie dla przyznania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców będzie miała sama wola dziecka, o ile z uwagi na jego wiek ma ono świadomość tego, co się dzieje między jego rodzicami. Kluczowy jest tu także jego rozwój emocjonalny i fakt, czy jego słowa są wypowiadane z uwzględnieniem obiektywnej oceny własnego położenia.

Kontakt z dzieckiem

Niezależnie od podziału władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Należy pamiętać o tym, że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców posiada władzę rodzicielską, to wyraźnie należy podkreślić, że władza rodzicielska jest niezależna od prawa do kontaktów. Wyraz temu w pełni daje wspomniany przepis art. 113 kodeksu, stanowiący o prawie i obowiązku utrzymywania kontaktu rodziców z dzieckiem.

0

Related Posts

Odszkodowanie za błąd medyczny

Postępowanie lekarza niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz niezachowanie przez niego należytej ostrożności może nieść za sobą poważne skutki dla pacjenta, który może stracić zdrowie lub życie. W sytuacji takiej…
Przeczytaj

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest zasiedzenie.   Co to jest zasiedzenie nieruchomości i kiedy się je orzeka? Kwestię zasiedzenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładniej – art. 172…
Przeczytaj

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą…
Przeczytaj