Jak podwyższyć alimenty na dziecko? Podpowiadamy!

Jak podwyższyć alimenty na dziecko? Podpowiadamy!

pozew o podwyższenie alimentów, wysokość alimentów, podwyższenie alimentów, jak podwyższyć alimenty na dziecko

 

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Najprościej mówiąc wniosek o podwyższenie alimentów składamy, gdy zapadły już wcześniej wyrok odnoszący się do alimentów w konkretnej sytuacji przestał być adekwatny do potrzeb dziecka.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków.

Należy pamiętać, że nie każda zmiana stosunków poskutkuje skutecznym podwyższeniem alimentów. Przez “zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Mogą to być zarówno okoliczności pojawiające się po stronie dziecka, między innymi takie jak:

  1. wzrost kosztów utrzymania pojawiający się wraz z wiekiem dziecka,
  2. początek edukacji lub uczęszczanie do przedszkola, a wraz z tym koszty dotyczące podręczników, korepetycji, zajęć dodatkowych, a także czesne związane z pójściem do prywatnych szkół,
  3. rozpoczęcie studiów, a wraz z tym konieczność znalezienia stancji, opłacenie najmu oraz inne wydatki,
  4. pojawiające się nowe wydatki związane z rozwijaniem pasji dziecka lub jego edukacją np. zajęcia dodatkowe, korepetycje, przygotowania do matury,
  5. choroba dziecka wymagająca nakładów finansowych, a także rozpoczęcie leczenia stomatologicznego czy dermatologicznego,

okoliczności pojawiające się po stronie rodziców oraz innych zdarzeń:

  1. zwiększenie możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, np. awans w pracy, zmiana miejsca pracy, zakup mieszkania, a w konsekwencji brak opłacania najmu, usamodzielnienie się pozostałych dzieci zobowiązanego,
  2. zmniejszenie możliwości finansowych drugiego rodzica, np. utrata pracy, choroba,
  3. inflacja, obniżenie wartości pieniądza.

Powyższe przedstawia jedynie przykładowe argumenty przemawiające za koniecznością zwiększenia alimentów. Należy wziąć pod uwagę każdą zmianę, jaka może mieć wpływ na możliwość wzrostu zobowiązania alimentacyjnego.

Ważne jest, aby przedstawić argumenty dotyczące istotnej zmiany, powstałej już po uprawomocnieniu się poprzedniego wyroku. Oznacza to, że pozew o podwyższenie alimentów nie może odnosić się do tego, że poprzedni wyrok nam się nie podoba, nie powinien też odnosić się do poprawności poprzedniego orzeczenia. Wnosimy o zmianę wysokości alimentów adekwatną do zaistniałej sytuacji i związaną z nowymi, adekwatnymi do wieku dziecka usprawiedliwionymi potrzebami.

Warto postarać się o zebranie istotnych informacji odnoszących się do kosztów życia dziecka. Ile wynosi miesięczny koszt wyżywienia? Czy dziecko uczęszcza na jakieś zajęcia dodatkowe? Ile miesięcznie wydaje na ubrania oraz obuwie? Czy dziecko jest leczone? Należy zebrać dane w postaci paragonów zaświadczeń, a także świadków, którzy mają wiedzę odnośnie kosztów życia dziecka (np. niania, dziadkowie). To wszystko posłuży jako dowód w sprawie i będzie pomocne w uzyskaniu korzystnego wyroku.

 

Jak złożyć pozew?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podwyższenie alimentów będzie Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka albo według miejsca zamieszkania rodzica pozwanego o alimenty. W pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu – będzie to różnica między tym, ile obecnie płaci Pozwany, a tym, ile wynosi żądanie pozwu, pomnożona przez dwanaście miesięcy.

Następnie, należy określić żądanie pozwu – kwota jaką chcesz, aby wynosiły alimenty, a także ewentualne zabezpieczenie roszczenia na czas postępowania, zasądzenie kosztów na rzecz Powoda przez Pozwanego oraz wszystko, o co wnosisz do Sądu. Złożony pozew nie podlega opłacie sądowej.

Profesjonalny pełnomocnik pomoże rozwiać wszystkie wątpliwości, jakie budzi złożenie pozwu do Sądu, a także dopilnuje, aby wszystkie żądania zostały odpowiednio uzasadnione.

 

Kto może złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Niezależnie od wieku, uprawnionym do alimentów pozostaje dziecko. W przypadku małoletnich, rodzic występuje w ich imieniu jako przedstawiciel ustawowy. Jednakże Powodem będzie małoletni, a rodzic powinien zostać wskazany jedynie jako reprezentujący dziecko.

W przypadku pełnoletnich dzieci, w stosunku do których istnieje obowiązek alimentacyjny, Pozew składają sami uprawnieni.

0

Related Posts

Czy dorosłe dziecko może…

Obowiązek utrzymania swoich małych dzieci przez rodziców jest w Polsce powszechnie znany. Sprawa komplikuje się, jeżeli chodzi o dorosłe dzieci, które nadal wymagają wsparcia finansowego między innymi w związku z…
Przeczytaj

Zachowek – niezbędne informacje

Zachowek określany jest często jako zamiennik spadku – stanowi uprawnienie, które chroni najbliższych krewnych spadkodawcy przed ich pominięciem w testamencie. Instytucja ta umożliwia bowiem dochodzenie od spadkobiercy części spadku, która…
Przeczytaj