Mały ZUS – wszystko co powinieneś wiedzieć

Mały ZUS – wszystko co powinieneś wiedzieć

Kiedy przysługuje „mały ZUS”?

Tzw. „mały ZUS” przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, oraz które:

  • – nie przekroczyły przychodu w wysokości 120 000 zł z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2019 r.) – jeśli prowadziły działalność przez cały rok*;
  • – prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • – nie spełniają warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia),
  • – rozliczały się na karcie podatkowej w poprzednim roku i nie mogły korzystać ze zwolnienia z VAT,
  • – nie wykonują w ramach działalności gospodarczej tego, co robiłeś jako pracownik dla byłego bądź obecnego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • – nie podlegały w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

„Przerejestrowanie” na mały ZUS

Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki i chce skorzystać z tej ulgi, wówczas zobowiązany jest on do złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyrejestrowania z ubezpieczeń (druk ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72 (dla przedsiębiorców, którzy zakończyli ulgę „preferencyjne składki” i spełniają warunki do „małego ZUS plus”) oraz nowe zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (druk ZUS ZUA) albo – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (druk ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). Dokumenty te należy przekazać w terminie 7 dni liczonymi od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej po zawieszeniu lub od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca zaczął spełniać warunki do korzystania z małego ZUS. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Skontaktuj się

Jakie przychody należy uwzględnić przy obliczaniu najniższej podstawy „mały ZUS”?

Dla osób, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się z podatku na zasadach ogólnych (podatek wg. skali albo podatek liniowy) to powinny one ustalić wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług  (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług), roczny dochód z działalności gospodarczej należy ustalić przez pomnożenie rocznego przychodu z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa. Podobnie, jeśli przedsiębiorca jest osobą, która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych – wówczas roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5. Również w tym przypadku otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus” / „małej działalności gospodarczej plus”, które przysługują przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na mniejszą skalę.  W sytuacji takiej istnieje możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

* dla osób, które prowadziły działalność tylko przez część roku limit ten jest niższy – w celu jego obliczenia należy podzielić kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku (np. 365 dni w 2019 r.) i pomnożyć wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzono działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym

0

Related Posts

Zmiany w fakturowaniu od…

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania…
Przeczytaj

Praca na czarno na…

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy „Polskiego Ładu”. Poza zmianami dotyczącymi m. in. podniesienia kwoty wolnej od podatku, zwiększenia progu podatkowego czy wprowadzenia nowego świadczenia na dzieci,…
Przeczytaj

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej…

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać…
Przeczytaj