Jaka jest różnica między prawem korporacyjnym a prawem handlowym?

Jaka jest różnica między prawem korporacyjnym a prawem handlowym?

Bardzo często w życiu codziennym pojęcia „prawo korporacyjne” i „prawo handlowe” używane są zamiennie. Nie są one jednak ze sobą tożsame. Na czym polegają różnice między nimi?

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne (znane również jako prawo gospodarcze, prawo przedsiębiorczości lub czasami prawo spółek) to dziedzina prawa regulujące uprawnienia i wzajemne relacje wśród osób i firm. Prawo korporacyjne reguluje kwestie, które wynikają bezpośrednio z cyklu życia korporacji. Tym samym obejmuje tworzenie, finansowanie, zarządzanie i ustanie istnienia przedsiębiorstwa. Prawo spółek reguluje w jaki sposób korporacje, inwestorzy, udziałowcy, dyrektorzy, pracownicy, wierzyciele i inni zainteresowani (tacy jak np. konsumenci) oddziałują ze sobą. Mimo że określenie „spółka” lub „prawo gospodarcze” jest potocznie używane zamiennie z prawem spółek, prawo gospodarcze często odnosi się do szerszych koncepcji prawa handlowego. W niektórych przypadkach może to obejmować także zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego i prawa finansowego.

Prawo korporacyjne zatem to, najogólniej mówiąc, transakcje – umowy i analizy. To również restrukturyzacje i wprowadzanie spółek na giełdę.

Prawo handlowe

Prawo handlowe natomiast reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi. Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego to nie tylko realizacja zakładanych planów i strategii rozwoju, ale także szeroko pojmowane prawo korporacyjne. Klienci planujący rozpoczęcie działalności, a także funkcjonujące już organizacje o niejednokrotnie złożonej strukturze właścicielskiej, stanowią adresatów naszej oferty. Doradzamy Klientom przy realizacji ich celów biznesowych, krótko i długookresowych strategii rozwoju, tworzeniu lub reorganizacji przedsiębiorstw oraz w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji.

Spółki

Prawo handlowe to termin używany na określenie zespołu norm regulujących funkcjonowanie spółek prawa handlowego. W Polsce istnieje obecnie siedem form prawnych, w jakich mogą funkcjonować spółki. Są to:

 • – spółka jawna – najprostsza spółką handlową,
 • – spółka partnerska – ułatwiająca funkcjonowanie na rynku osobom wykonującym wolny zawód,
 • – spółka komandytowa, której celem jest nadanie wydajnej struktury organizacyjnej przedsięwzięciom, w których nie wszyscy wspólnicy będą zajmowali się prowadzeniem spraw spółki,
 • – spółka komandytowo-akcyjna – spełnia te same funkcje co spółka komandytowa, daje jednak o wiele szersze możliwości pozyskiwania kapitału oraz umożliwia powołanie organu nadzoru (rady nadzorczej),
 • – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną oraz umożliwiająca powołanie organów, które prowadzą sprawy spółki jak i nadzorują inne organy (m. in. zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników),
 • – prosta spółka akcyjna – spółka kapitałowa, której stworzenie i uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych miało na celu ułatwić młodym przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności i wejście na rynek (start-upy); łączy ona cechy spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • – spółka akcyjna – najbardziej zaawansowana forma prowadzenia przedsiębiorstwa, posiadająca strukturę organizacyjną pozwalającą na realizację dużych projektów; ma na celu przede wszystkim pozyskiwaniu kapitału na dużą skalę.

Skontaktuj się

Inne fory prowadzenia działalności gospodarczej

W polskim prawie wyróżnia się jeszcze dwie inne formy prowadzenia działalności gospodarczej – jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną. Jednoosobowa działalność gospodarcza będzie właściwa dla osób, które pracują same bądź zatrudniają pracowników, ale tworzą na tyle małą organizację, że właściwie można utożsamiać właściciela z przedsiębiorstwem. Natomiast spółka cywilna, przede wszystkim – wbrew swojej nazwie – nie jest spółką. Jest umowa prawa cywilnego, która rodzi pewien szczególny stosunek zobowiązaniowy między jej stronami i bardzo daleko ingeruje w sferę praw i obowiązków wspólników daleko wykraczając poza cel gospodarczy, dla którego jest powoływana.

Wybór właściwej formy prawnej

Wybór właściwej formy prawnej dla danego przedsięwzięcia ma ogromne znaczenie dla jego powodzenia. Zły wybór tej formy może skończyć się bankructwem, pochłonąć wszystkie potencjalne zyski, doprowadzić do poważnych problemów organizacyjnych lub narazić wspólników na poważną odpowiedzialność finansową. Dokonanie właściwego wyboru formy prowadzenia działalności już na samym początku jej istnienia może zdecydowanie usprawnić działanie przedsiębiorstwa i przyspieszyć jego rozwój i osiągane zyski.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Prawo dla biznesu i kompleksowa obsługa inwestycji to jedna z naszych specjalności.  Zajmujemy się kompleksowym doradztwem m. in. w zakresie:

 • – bieżącego wsparcia korporacyjnego dla spółek prawa handlowego, ich oddziałów i przedstawicielstw,
 • – wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności,
 • – zakładania spółek osobowych i kapitałowych, ich oddziałów i przedstawicielstw,
 • – przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • – audytów prawnych i analiz stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
 • – wsparcia prawnego dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy),
 • – umów spółek,
 • – fuzji i przejęć.
0

Related Posts

Zmiany w fakturowaniu od…

We wrześniu tego roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania…
Przeczytaj

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej…

W pierwszej połowie bieżącego roku rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”. Założenia te w znaczny sposób zmieniają wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że program ten może zostać…
Przeczytaj

Rozwód a separacja

Rozwód jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy nie widzą już żadnych szans na dalsze wspólne pożycie życie. W konsekwencji orzeczenia rozwodu pod względem prawnym małżonkowie stają się bowiem wobec siebie obcymi…
Przeczytaj