Jazda w stanie nietrzeźwości – zatrzymanie prawa jazdy

W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości,
prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem.

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w art. 135, w sposób kompleksowy
reguluje przypadki, w których policjant ma prawo zatrzymać jazdy kierującemu. Jako jedno z
możliwości, ustawodawca wskazał powzięcie uzasadnionego podejrzenia przez funkcjonariusza
policji, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu – stężenia alkoholu

Zakwalifikowanie konkretnego zachowania kierującego, jako przestępstwa bądź jako wykroczenia
zależne jest od tego, czy znajdował się on w stanie nietrzeźwości, czy też w stanie po użyciu alkoholu.
Za przestępstwo spenalizowane w art. 178a § 1 k.k. odpowiadać będzie sprawca, który prowadził
pojazd w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, a więc w sytuacji, gdy zawartość
alkoholu w jego krwi przekraczała 0,5 promila albo prowadziła do stężenia przekraczającego tę
wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekraczała 0,25 mg albo
prowadziła do stężenia przekraczającego tę wartość. Z kolei stwierdzenie mniejszego stężenia
alkoholu u kierującego, aniżeli wskazanego powyżej, a mianowicie od 0,2‰ do 0,5 ‰ stężenia
alkoholu we krwi bądź obecności od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza,
będzie rodzić odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 87 k.w.

Zatrzymanie prawa jazdy – uprawnienie Policjanta, czy obowiązek?

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, policjant
ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy. Wydane przez policjanta pokwitowanie nie uprawnia
kierującego znajdującego się w stanie nietrzeźwości do dalszego, tymczasowego prawa do kierowania
pojazdem.

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

W przypadku stwierdzenia, że kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości, organem uprawnionym
do wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest prokurator, gdy sprawa znajduje się na
etapie postępowania przygotowawczego. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie w
terminu 7 dni od dnia doręczenia wskazanego orzeczenia kierującemu, co do którego istnieje
uzasadnione podejrzenie, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zażalenie wnosi się sądu
właściwego do rozpoznania sprawy, jednak za pośrednictwem prokuratora, który wydał zaskarżone
postanowienie.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Czy kradzież jest sprawą…

Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej…
Przeczytaj

Czym dokładnie jest kryminologia?

Istnieje całkiem wiele dziedzin nauki, które mimo że nie są dziedzinami stricte prawniczymi, to jednak są z prawem nieodłącznie związane. Jedną z takich dziedzin jest właśnie kryminologia. Termin kryminologia wywodzi…
Przeczytaj

Czy sprawa cywilna może…

Mimo że postępowanie karne i cywilne opiera się na podobnych zasadach ogólnych, to jednak różni je wiele kwestii. W postępowaniu karnym sąd, nawet jeśli strony (oskarżony, jego pełnomocnik czy prokurator)…
Przeczytaj