Jazda w stanie nietrzeźwości – zatrzymanie prawa jazdy

W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości,
prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem.

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w art. 135, w sposób kompleksowy
reguluje przypadki, w których policjant ma prawo zatrzymać jazdy kierującemu. Jako jedno z
możliwości, ustawodawca wskazał powzięcie uzasadnionego podejrzenia przez funkcjonariusza
policji, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu – stężenia alkoholu

Zakwalifikowanie konkretnego zachowania kierującego, jako przestępstwa bądź jako wykroczenia
zależne jest od tego, czy znajdował się on w stanie nietrzeźwości, czy też w stanie po użyciu alkoholu.
Za przestępstwo spenalizowane w art. 178a § 1 k.k. odpowiadać będzie sprawca, który prowadził
pojazd w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, a więc w sytuacji, gdy zawartość
alkoholu w jego krwi przekraczała 0,5 promila albo prowadziła do stężenia przekraczającego tę
wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekraczała 0,25 mg albo
prowadziła do stężenia przekraczającego tę wartość. Z kolei stwierdzenie mniejszego stężenia
alkoholu u kierującego, aniżeli wskazanego powyżej, a mianowicie od 0,2‰ do 0,5 ‰ stężenia
alkoholu we krwi bądź obecności od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza,
będzie rodzić odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 87 k.w.

Zatrzymanie prawa jazdy – uprawnienie Policjanta, czy obowiązek?

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, policjant
ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy. Wydane przez policjanta pokwitowanie nie uprawnia
kierującego znajdującego się w stanie nietrzeźwości do dalszego, tymczasowego prawa do kierowania
pojazdem.

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

W przypadku stwierdzenia, że kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości, organem uprawnionym
do wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest prokurator, gdy sprawa znajduje się na
etapie postępowania przygotowawczego. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie w
terminu 7 dni od dnia doręczenia wskazanego orzeczenia kierującemu, co do którego istnieje
uzasadnione podejrzenie, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zażalenie wnosi się sądu
właściwego do rozpoznania sprawy, jednak za pośrednictwem prokuratora, który wydał zaskarżone
postanowienie.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Skazanie bez rozprawy –…

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje zakończenia postępowania karnego w wyniku porozumienia między podejrzanym a prokuratorem – jest to tzw. instytucja skazania bez rozprawy. Instytucja ta często uznawana jest jako swego…
Przeczytaj

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą…
Przeczytaj

Czy kradzież jest sprawą…

Kradzież w Kodeksie karnym Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej…
Przeczytaj