Egzekucja alimentów

Dysponujesz wyrokiem zasądzającym alimenty, a obowiązany do zapłaty nie reguluje należności? Wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o wyegzekwowanie alimentów przez komornika.

Kiedy i jak można to zrobić?

Z wnioskiem o egzekucję alimentów można zwrócić się już po pierwszej zwłoce w zapłacie raty alimentów co oznacza, że jeżeli zobowiązany do alimentacji nie ureguluje należności w terminie określonym w wyroku, uprawniony do otrzymania alimentów może złożyć wniosek do komornika o egzekwowanie poszczególnych rat.

Podstawą egzekucji alimentów jest prawomocny wyrok sadu, wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności albo postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. Orzeczenie sądu musi mieć klauzulę wykonalności, którą sąd w postępowaniu alimentacyjnym nadaje z urzędu (jest to wyjątek, ponieważ w innych sprawach należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności).

Posiadając tytuł wykonawczy należy sporządzić wniosek egzekucyjny. Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny?

  1. Określenie stron postępowania- wierzyciela (tj. osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów) oraz dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do alimentacji) ze wskazaniem adresu zamieszkania oraz nr PESEL
  2. Wskazanie Komornika- najlepiej skierować sprawę do komornika, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Taki komornik będzie mógł także przeprowadzić czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika i ustalić czy posiada on ruchomości nadające się do zajęcia i przeprowadzenia skutecznej licytacji,
  3. Dokładne określenie roszczenia, które komornik powinien wyegzekwować. Ważne jest, aby wskazać raty, które faktycznie nie zostały uregulowane.
  4. Wskazanie sposobów egzekucji, z których Komornik powinien egzekwować roszczenie np. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, nieruchomości itp.
  5. Wskazanie rachunku bankowego, na który Komornik powinien przekazywać wyegzekwowane należności.
  6. Konieczne jest załączenie do wniosku tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę egzekucji, jak również pełnomocnictwa jeżeli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik.

Wniosek egzekucyjny nie podlega opłacie.

Egzekucja może być prowadzona m.in. z wynagrodzenia za pracę, świadczeń rentowych i emerytalnych, wierzytelności znajdujących się na rachunkach bankowych, ruchomości oraz nieruchomości.  Aby zwiększyć skuteczność egzekucji warto jest monitorować dokonywane czynności przez Komornika, jak również nadzorować przebieg całego postępowania egzekucyjnego. Tym samym będziemy mieć pewność, że wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej egzekucji zostały przeprowadzone. Dlatego też warto powierzyć nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym osobie, która ma w tym zakresie duże doświadczenie.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Urlop macierzyński i tacierzyński.…

Urlop macierzyński Urlop macierzyński to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona…
Przeczytaj

Czy państwo może przejąć…

Dziedziczenie spadku. Kto dziedziczy spadek? Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy. Do spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego za…
Przeczytaj

Co jest prawnie uważane…

Związek małżeński - czym jest małżeństwo? Prawo polskie nie zawiera jednoznacznej definicji związku małżeńskiego. W doktrynie i judykaturze przeważa pogląd traktujący małżeństwo jako stosunek prawny, w którego skład wchodzą uprawnienia…
Przeczytaj