Egzekucja alimentów

Dysponujesz wyrokiem zasądzającym alimenty, a obowiązany do zapłaty nie reguluje należności? Wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o wyegzekwowanie alimentów przez komornika.

Kiedy i jak można to zrobić?

Z wnioskiem o egzekucję alimentów można zwrócić się już po pierwszej zwłoce w zapłacie raty alimentów co oznacza, że jeżeli zobowiązany do alimentacji nie ureguluje należności w terminie określonym w wyroku, uprawniony do otrzymania alimentów może złożyć wniosek do komornika o egzekwowanie poszczególnych rat.

Podstawą egzekucji alimentów jest prawomocny wyrok sadu, wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności albo postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. Orzeczenie sądu musi mieć klauzulę wykonalności, którą sąd w postępowaniu alimentacyjnym nadaje z urzędu (jest to wyjątek, ponieważ w innych sprawach należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności).

Posiadając tytuł wykonawczy należy sporządzić wniosek egzekucyjny. Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny?

  1. Określenie stron postępowania- wierzyciela (tj. osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów) oraz dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do alimentacji) ze wskazaniem adresu zamieszkania oraz nr PESEL
  2. Wskazanie Komornika- najlepiej skierować sprawę do komornika, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Taki komornik będzie mógł także przeprowadzić czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika i ustalić czy posiada on ruchomości nadające się do zajęcia i przeprowadzenia skutecznej licytacji,
  3. Dokładne określenie roszczenia, które komornik powinien wyegzekwować. Ważne jest, aby wskazać raty, które faktycznie nie zostały uregulowane.
  4. Wskazanie sposobów egzekucji, z których Komornik powinien egzekwować roszczenie np. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, nieruchomości itp.
  5. Wskazanie rachunku bankowego, na który Komornik powinien przekazywać wyegzekwowane należności.
  6. Konieczne jest załączenie do wniosku tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę egzekucji, jak również pełnomocnictwa jeżeli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik.

Wniosek egzekucyjny nie podlega opłacie.

Egzekucja może być prowadzona m.in. z wynagrodzenia za pracę, świadczeń rentowych i emerytalnych, wierzytelności znajdujących się na rachunkach bankowych, ruchomości oraz nieruchomości.  Aby zwiększyć skuteczność egzekucji warto jest monitorować dokonywane czynności przez Komornika, jak również nadzorować przebieg całego postępowania egzekucyjnego. Tym samym będziemy mieć pewność, że wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej egzekucji zostały przeprowadzone. Dlatego też warto powierzyć nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym osobie, która ma w tym zakresie duże doświadczenie.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Kiedy Sąd może zakazać…

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? Należy pamiętać, że kontakty rodzica z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem, więc ich zakazanie będzie możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach.…
Read more

Jak sporządzić wniosek o…

Kontakty z dzieckiem - jak sporządzić wniosek? Nie jesteś w związku z matką/ojcem dziecka? Nie mieszkacie razem, ale chcesz mieć częsty kontakt z dzieckiem? Najlepszym sposobem jest porozumienie obojga rodziców…
Read more

Rozwód- wszystko co powinieneś…

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzyskanie rozwodu jest możliwe jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wszystkie więzi między małżonkami zostały zerwane,…
Read more