Jak sporządzić wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

wniosek kontakty z dzieckiem adwokat wrocław

Kontakty z dzieckiem – jak sporządzić wniosek?

Nie jesteś w związku z matką/ojcem dziecka? Nie mieszkacie razem, ale chcesz mieć częsty kontakt z dzieckiem? Najlepszym sposobem jest porozumienie obojga rodziców i ustalenie terminów i miejsca spotkań. Jednak jeżeli nie jest to możliwe i nie jesteście w stanie się porozumieć wyjściem jest złożenie wniosku do Sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że kontakty rodziców z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem, dlatego konieczne jest ich ustalenie i realizowanie. Nie dotyczy to sytuacji wyjątkowych, w których kontakty jednego z rodziców z dzieckiem nie są wskazane ze względu na zagrożenie dobra dziecka, ale o tych wyjątkach napiszę w kolejnym wpisie.

Gdzie należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o uregulowanie kontaktów należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. We wniosku należy precyzyjnie określić terminy, godziny i miejsca spotkań z uwzględnieniem m.in. wszelkich Świąt i ważnych wydarzeń w ciągu roku. Wniosek powinien być bardzo szczegółowy i przewidywać wszelkie okoliczności (np. czy dziecko będzie odbierane przez rodzica uprawnionego do kontaktu z miejsca jego zamieszkania, czy dziecko powinno być przywiezione przez rodzica sprawującego bieżącą pieczę do wskazanego miejsca itp.), tak aby realizacja postanowienia wydanego przez Sąd w wyniku rozpoznania wniosku była wykonalna i nie było żadnych wątpliwości co do jego interpretacji. Precyzyjne sformułowanie wniosku jest ważne nie tylko ze względu na przejrzystość w jego wykonywaniu, ale również ze względu na możliwość nałożenia kary pieniężnej za jego niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie (o sankcjach za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem napiszę w oddzielnym wpisie). Ze względu na powyższe okoliczności dobrze, aby wniosek taki sporządził profesjonalista. Najlepiej adwokat lub radca prawny, który ma doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

O czym pamiętać?

Należy pamiętać, że postanowienie w zakresie kontaktów jest skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomocnieniu się. Dlatego też warto już we wniosku na początku postępowania zawrzeć wniosek o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów poprzez ich ustalenie na czas trwania postępowania. W ten sposób osoba, która ubiega się o kontakty z dzieckiem będzie mogła je realizować na podstawie wydanego przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu tuż po jego wydaniu. Co do zasady Sąd powinien wydać postanowienie o zabezpieczeniu bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od daty jego wpływu. W sprawach o kontakty postanowienie o zabezpieczeniu wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy, stąd w praktyce termin ten ulega przedłużeniu. Niemniej jednak w ten sposób z pewnością szybciej uregulujemy kwestię kontaktów niż po przeprowadzeniu całego postępowania. We wniosku o zabezpieczenie również należy precyzyjnie określić terminy, godziny i miejsca spotkań.

Dodatkowe informacje

Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim może także zawierać żądanie ustalenia przez Sąd kontaktów z ograniczeniem np. poprzez ustalenie kontaktów z dzieckiem jedynie w miejscu jego zamieszkania, albo tylko w obecności drugiego rodzica, kuratora lub innej osoby wskazanej przez sąd. Jeżeli przemawia za tym dobro dziecka Sąd może także ograniczyć kontakty tylko do określonych sposobów porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem telefonu czy Skype).

Sąd ustalając kontakty może ponadto zobowiązać jednego z rodziców do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka, czy też odebrać od jednego z rodziców przyrzeczenie określonego zachowania.

Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Prawidłowy wniosek, zabezpieczający w całości Twoje interesy, po uprzednim przeanalizowaniu sprawy, sporządzi adwokat lub radca prawny.

Pamiętaj, że po zmianie okoliczności np. gdy dziecko zacznie uczęszczać do szkoły, a co za tym idzie należałoby uregulować kontakty uwzględniając jego obowiązki szkolne, czy też zajęcia dodatkowe, zawsze możesz złożyć wniosek o zmianę rozstrzygnięcia ustalającego kontakty z dzieckiem.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie głównej.

Artykuł sporządzony w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 6 lutego 2017 r.

 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Czy państwo może przejąć…

Dziedziczenie spadku. Kto dziedziczy spadek? Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy. Do spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego za…
Read more

Co jest prawnie uważane…

Związek małżeński - czym jest małżeństwo? Prawo polskie nie zawiera jednoznacznej definicji związku małżeńskiego. W doktrynie i judykaturze przeważa pogląd traktujący małżeństwo jako stosunek prawny, w którego skład wchodzą uprawnienia…
Read more

Jak napisać testament? Kilka…

Sporządzenie testamentu stanowi czynność podejmowaną przez osobę fizyczną dysponującą własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament to jedyna forma rozporządzania swoim majątkiem po śmierci, jaką przewiduje polski Kodeks cywilny. Oznacza to,…
Read more