Dochodzenie należności i windykacja

Doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności zdobyłam w trakcie kilkuletniej pracy w jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku.

W ramach czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności oferuję:

  • sporządzenie oraz wysłanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty
  • w razie potrzeby- reprezentację w trakcie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty zadłużenia
  • przygotowanie treści ugody pozasądowej
  • ocenę zasadności przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego
  • sporządzenie pozwu o zapłatę
  • reprezentację procesową na każdym etapie postępowania
  • podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika
  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego
  • w przypadku bezskutecznej egzekucji- prowadzenie spraw zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów np. członków zarządu sp. z o.o.
  • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną tzw. skarga pauliańska
Pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności świadczę zarówno jednorazowo – poprzez powierzenie jednej sprawy, jak również na podstawie zawartych umów stałej współpracy.